Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde definiera kunskapsstöd

En arbetsgrupp ska tydliggöra vilka olika kunskapsstöd är till för, hur de förhåller sig till varandra, hur lång giltighetstid de har samt vem som är avsändare.

Uppdrag

I dagsläget finns det många olika typer av kunskapsstöd, bland annat nationella riktlinjer, vårdprogram och vårdförlopp utarbetade av flera olika aktörer. De riktar sig till målgrupper på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet; till hälso- och sjukvårdspersonal, verksamhetschefer, beslutsfattare, politiker, verksamhetsutvecklare, förvaltningstjänstemän men även i viss mån till patienter, brukare och deras närstående.

Målet är att kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Dock är det inte alltid lätt att avgöra från de olika kunskapsstödens namn vilka de är avsedda för, hur de förhåller sig till varandra, hur lång giltighetstid de har och vem som är avsändaren. Det finns ett stort behov av att det finns tydlighet kring detta.

Arbetsgruppen har tagit fram en vägledning som tydliggör vilka typer av kunskapsstöd som finns inom kunskapsstyrningssystemet samt hos Socialstyrelsen. Vägledningen beskriver de olika kunskapsstöden, vem avsändaren är, vilka målgrupperna är, hur de förhåller sig till varandra samt vilken giltighetstid de har och hur de förvaltas på en övergripande nivå. Arbetsgruppen ser över vägledningen löpande, för att den ska vara uppdaterad och aktuell.

Läs mer och ladda ner vägledningen för kunskapsstöd

Intervju med Johan Thor, ordförande i nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd

Ledamöter

Kontaktperson

Johanna Kain, sakkunnig i NSG metoder för kunskapsstöd, Nationella stödfunktionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

johanna.kain@skr.se

Ledamöter

  • Johan Thor, ordförande i Nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd
  • Anders Fejer, enhetschef, enheten för vägledning för hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen
  • Mattias Fredricson, enhetschef, enheten för Nationella riktlinjer och screening, Socialstyrelsen
  • Sofia von Malortie, gruppledare, enheten för Nationella riktlinjer och screening, Socialstyrelsen
  • Sophia Björk, samordnare Nationella stödfunktionen, SKR
  • Emma Vintemon, teamsamordnare systemstöd, Nationella stödfunktionen, SKR

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård