Publicerad 15 december 2023

Insatsområde metodutvärdering och hälsoekonomi

En arbetsgrupp för metodutvärdering och hälsoekonomi ska stärka samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning för systematisk metodutvärdering och hälsoekonomiska analyser.

Syftet med insatsområdet är att integrera sjukvårdsregional kompetens och kapacitet inom området Health Technology Asessment (HTA) samt hälsoekonomi i nationellt system för kunskapsstyrning. En nationell arbetsgrupp arbetar för att programområdens och arbetsgruppers behov av systematisk metodutvärdering och hälsoekonomiska analyser tillgodoses genom samverkan mellan regionala och sjukvårdsregionala HTA-enheter, hälsoekonomer och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med nära koppling till det befintliga HTA-nätverket inklusive HTA-Odontologi.

Uppdrag

Löpande uppdrag

Den nationella arbetsgruppen för HTA och hälsoekonomi (NAG-HTA/HE) ska:

 • Vara ett forum för sjukvårdsregional samverkan om HTA och hälsoekonomi.
 • Ta fram och förvalta processer för hur HTA-frågeställningar från nationella arbetsgrupper tas emot och prioriteras, i samråd med SBU.
 • Stötta kompetensutveckling kring HTA och hälsoekonomi i regionerna.
 • Erbjuda rådgivning till nationella programområden och deras arbetsgrupper med hänvisning till värdskapsregionernas ansvar. NAG-HTA/HE genomför inte HTA-analyser eller hälsoekonomiska beräkningar. Detta sker inom ramen för det sjukvårdsregionala värdskapets stöd.

Tidsbegränsat uppdrag

Arbetsgruppen ska kartlägga erfarenheter av hur det regionala HTA- och hälsoekonomifunktionernas stöd till nationella programområden och deras arbetsgrupper samt Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) fungerar, genom att dokumentera arbetsprocesser och insatser. Arbetsgruppen ska göra tre pilotförsök och testa former för samarbete och samverkan med Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU). Pilotförsöken genomförs i samarbete med norra och sydöstra sjukvårdsregionen samt sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Syftet är att dra lärdomar från varandras erfarenheter och utifrån detta ta fram förslag på hur ett närmare samarbete kan se ut mellan de regionala HTA/HE-funktionerna, det sjukvårdsregionala stödet, NPO, NAG, RCC samt SBU, och om behov finns av att standardisera processer för detta. Uppdraget startade 2023 och fortsätter under 2024.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Sakkunnig: Johanna Kain, SKR

johanna.kain@skr.se

Ordförande

 • Monica Hultcrantz, HTA-enheten vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Kristin Ahlm, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Lars Lindholm, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Kjell-Ola Engman, Region Södermanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Emelie Heinz, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Bergh, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Thomas Davidsson, Linköpings universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Katarina Steen Carlsson, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Aron Naimi Akbar, Malmö Universitet, HTA-O

Adjungerade

 • Per Lytsy, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)