Publicerad: 19 maj 2020

Nyhet

Nya tillskott av statsbidrag med anledning av coronaviruset

Kommuner och regioner föreslås få tillskott på ytterligare 6 miljarder kronor i generella statsbidrag 2020, jämfört med det som tidigare beslutats och aviserats. Därmed uppgår de totala tillskotten under 2020 till 28,5 miljarder, varav 21 miljarder är tillskott på grund av coronapandemin. För åren 2021 och 2022 uppgår tillskotten hittills till 12,5 miljarder. Riktade statsbidrag ges för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Generella statsbidrag

Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Den 2 april aviserades ytterligare 15 miljarder kronor (varav 10,5 till kommunerna och 4,5 till regionerna), som ett generellt statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen förväntas ta beslut om förslagen i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20 mars.

Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i statsbidrag. Fördelningen av detta aviserade tillskott är 3 miljarder vardera till regioner respektive kommuner. Tillskottet kommer att föreslås i en extra ändringsbudget som ska överlämnas till riksdagen. Men kommuner och regioner uppmanas att redan nu agera och planera sin verksamhet utifrån tillskottet. I budgetpropositionen för 2021 avser man att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år, utöver de tillskott på 12,5 miljarder som aviserades den 2 april.

Se beloppen för var kommun respektive region i filerna nedan, som öppnas i nytt fönster.

Extra tillskott 2020 per kommun (Excel 2010)

Extra tillskott 2020 per region (Excel 2010)

Riktade statsbidrag

Kompensation för merkostnader

Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av covid-19. Beslutat belopp uppgår till 3 miljarder kronor. Men för att säkerställa att medlen räcker har regeringen föreslagit ytterligare 2 miljarder, det vill säga totalt 5 miljarder. Regeringen och samarbetspartierna har den 18 maj aviserat att det anslag som reglerar ersättningen kommer att höjas om det krävs.

Äldreomsorgslyftet

Den 12 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ett ”Äldreomsorgslyft” för utbildning och fler fasta anställningar inom äldreomsorgen. Enligt förslaget tillskjuter staten 2,2 miljarder kronor under åren 2020–2021 för denna satsning.

Vi är överens – så ska äldreomsorgen lyftas

Mer flexibla regler för kömiljarden

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården beslutade regeringen och SKR fredagen den 24 april, om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Överenskommelse ökad tillgänglighet i sjukvården

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!