Publicerad: 3 februari 2020

Finansieringsprincipen

Principens innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.

Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. Finansieringsprincipen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet.

Framsidan av foldern om Finansieringsprincipen

Kort om finansieringsprincipen

I foldern står det mesta du behöver veta om den kommunala finansieringsprincipen. När den gäller, när den inte gäller och vad som gäller när den inte gäller.

Finansieringsprincipen – ger ekonomiska förutsättningar för statligt beslutade åtgärder (PDF, nytt fönster)

Filmen: Finansieringsprincipen på tre minuter

En film som överskådligt beskriver grunderna för finansieringsprincipen.

Finansieringsprincipen på 3 minuter

Varför? Stabila planeringsförutsättningar!

När staten ska besluta om en reform som berör kommuner och landsting är det viktigt med god framförhållning och med samråd med företrädare för sektorn. Om bägge parter är engagerade och kan ge sin syn på hur implementeringen ska gå till ökar förutsättningarna att reformen genomförs på ett bra sätt.

Ju större reform desto viktigare med både samråd och lång framförhållning.

Förordning tar sikte på myndigheters beslut

”Förordningen om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter” (SFS 2014:570) trädde i kraft den 1 augusti 2014. Kontentan är att en myndighet innan den beslutar om föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga, ska den ha regeringens medgivande.

Det innebär en ökad tydlighet att vissa beslut från myndigheter ska in i den statliga budgetprocessen, vilket i sin tur stärker finansieringsprincipen.

Förordningen om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter (PDF, nytt fönster)

Ingen lag men parterna är överens om innehållet

Finansieringsprincipen är ingen lag men är godkänd av riksdagen och tillämpas sedan 1993. En tjänstemannagrupp från Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, från 27 november 2019 SKR) har tagit fram ett gemensamt informationsmaterial i syfte att underlätta beredningen av förslag som omfattas av finansieringsprincipens tillämpning. 

I 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) ställer sig regeringen bakom informationsmaterialet. 

Informationsmaterial om den kommunala finansieringsprincipen

Den kommunala finansieringsprincipen, 2007 (PDF, nytt fönster)

Debatt

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!