Publicerad: 20 december 2019

Medborgarbudget

Att skapa strukturer och metoder för att involvera medborgarna i delaktighets- och medskapandeprocesser blir alltmer centralt för kommuner och regioner. Under ett antal år har SKR arbetat med att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget.

Under senaste mandatperioden har SKR gett stöd till kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget. Erfarenheter visar att SKR:s modell för medborgardialog fungerar väl och varit uppskattade av de medborgare som deltagit i processerna.

Därför kommer vi, genom projekt medborgardialog, att forsätta driva nätverk under 2019 - 2022 med syftet att pröva och utveckla modellen samt visa på exempel.

Modell för medborgarbudget

Modellen som SKR använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Den innehåller på sju steg:

 1. Ta fram kriterier
 2. Marknadsför
 3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
 4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
 5. Medborgarna röstar på förslag
 6. Politiskt beslut om förslagen
 7. Genomför
 8. Följ upp

I skriften medborgarbudget kan du läsa vidare om innehållet i de olika stegen.

Medborgarbudget: modell för demokratisk inflytande, webbutik

Forskningen visar

För att skapa trovärdighet till processen visar forskningen att det krävs:

 • Årligt återkommande
 • Resurser avsätts och tydliggörs
 • Kriterier som utgår ifrån social hållbarhet ska utgöra grunden för processen
 • Medborgarna ska stödjas att inte bara komma med idéer utan också medskapa i processen

Kommunutveckling med medborgarbudget i Nässjö kommun

En halv miljon idéer! Boende inom åtta områden i Nässjö kommun fick själva ta fram förslag och så småningom rösta om hur en halv miljon kronor skulle fördelas.

Lärande exempel: En halv miljon idéer

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!