Publicerad: 29 november 2019

Lagar som rör anställningen

Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet.

Anställningsskydd (LAS)

Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Arbetsmiljö

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Arbetstid

Reglerar arbetstid per dygn, per vecka och per år, även raster, övertid och mertid.

Arbetstidslagen (1982:673)

Diskriminering

Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Facklig förtroendeman

Reglerar en fackligt förtroendevalds möjlighet att bedriva facklig verksamhet på arbetstid.

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Föräldraledighet

En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får förkorta sin arbetstid.

Föräldraledighetslagen

Ledighet

Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Lag om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.

Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

Medbestämmande (MBL)

Regler om förhandlingar, kollektivavtal, fredsplikt, tolkningsbesked och skadestånd

Medbestämmandelagen (MBL)

Offentlig anställning (LOA)

Regler om bland annat bisysslor och arbetsmarknadskonflikter.

Lagen om offentlig anställning (LOA)

Registerkontroll

Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård och boende som tar emot barn (2007:171)

Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder (2010:479)

Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (2013:852)

Lag om belastningsregister (1998:620)

Förordning om belastningsregister (1999:1134)

Semesterlagen (SemL)

Reglerar rätten till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterlagen (1977:480)

Sjuklön

Reglerar ersättningen vid sjukdom de första 14 dagarna av sjukdomsperioden.

Lag om sjuklön

Skiljeförfarande

Lag om skiljeförfarande (1999:116)

Skola

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet, om lärarnas behörighet och registerkontroll.

Skollag (2010:800)

Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Styrelserepresentation

Denna lag syftar till att de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar genom styrelserepresentation skall beredas insyn och inflytande i fråga om företagets verksamheter.

Lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (1976:351)

Förordning (1976:464) om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Socialförsäkring

Innehåller bestämmelser om sjukpenning.

Socialförsäkringsbalken

Säkerhetsskydd

Avser så kallade säkerhetsklassade anställningar.

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Utstationering av arbetstagare

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna.

Lag om utstationering av arbetstagare (1999:678)

Rättegången i arbetstvister

Denna lag äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Lag om rättegången i arbetstvister (1974:371

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!