Publicerad 19 januari 2023

Övergångar från introduktionsprogram – arbetssätt

Medverkande skolor och kommuner har bland annat arbetat med att motivera och förbereda elever för nästa steg och utvecklat strukturer och rutiner för att stödja övergångar inom och mellan program.

Arbetet i IMprove-projektet

Inom IMprove har verksamheter arbetat med att motivera elever och förbereda dem inför nästa steg. De har också utvecklat strukturer och rutiner för att stödja övergångar inom olika program på introduktionsprogrammet såväl som mellan introduktionsprogram och nationella program, vuxenutbildning eller arbetsmarknaden. I detta arbete ingår att ändamålsenlig information överlämnas när eleven går över från introduktionsprogrammet och att det finns arbetssätt som säkerställer ett för individen bra mottagande på nästa enhet.

Inom projektet beskrivs att det är centralt att påbörja planeringen inför en framtida övergång i ett tidigt skede med vägledning och exempelvis kontakter med personal i den mottagande verksamheten.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Utskolningsprocess för eleverna

Verksamheterna har arbetat med att utforma rutiner för en tydlig ”utskolningsprocess ” för elever som ska gå vidare från ett introduktionsprogram till studier på nationella program inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Det har inbegripit en plan för kommunikation med elever kring vad som ska ske, när det ska ske och vilken personal som är inblandad i de olika aktiviteterna.

Dialog mellan personal

Avlämnande verksamheter har arbetat med att skapa forum och rutiner för att ha en dialog med personal från mottagande enheter för att säkerställa att central dokumentation kring eleven tillgängliggörs och överlämnas.

Det har även handlat om att göra mer personliga överlämningar som då möjliggör att ha dialog kring elevers behov och verksamma sätt att stödja dessa.

Dialog med arbetsmarknaden

För elever som ska göra övergång till anställning har dialog och samarbete utvecklats med exempelvis företag i det lokala arbetslivet. Det har även handlat om samarbete med Arbetsförmedlingen eller personal från Arbetsmarknadsenheter genom att skolans personal följer med elever till handläggare för samtal och påbörja processen med att söka arbete.

Kopplat till förberedelse för inträdet på arbetsmarknaden har även arbetet med studie- och yrkesvägledning utvecklas. Till exempel genom att skapa tydliga årshjul med innehåll och aktiviteter som är tänkta att rusta elever för en övergång till arbete.

Gradvis övergång

En strategi för att underlätta övergången till ett nationellt program har varit att utforma en ”gradvis infasning” genom att elever läser några kurser i taget på aktuellt program parallellt med kurser inom introduktionsprogrammet. Processen innefattade kontinuerliga avstämningar mellan lärare på introduktionsprogram och nationellt program för att följa upp elevernas utveckling och hur övergången fungerade.

En gradvis övergång beskrevs ge goda möjligheter för elever att få en tydlig bild av vad studierna på det nationella programmet innebär och vad som krävs för att nå kursmålen. Detta förbättrade förutsättningarna för elever att lyckas med studierna. Elever hade tillgång till språkstödjande insatser under kurserna på det nationella programmet.

Andra insatser för att stödja elever i övergången till ett nationellt program och vuxenutbildning

Andra insatser för att stödja elever i övergången till ett nationellt program och vuxenutbildning har innefattat utformning av särskilda uppdrag med syfte att stödja unga i processen.

Det har handlat om att personal från introduktionsprogrammet exempelvis arbetat med att förbereda elever genom studiebesök, följt med elever till förberedande möten med personal på mottagande enhet.

Man har även stöttat i överlämning av dokumentation och sedan fortsatt följa upp hur starten på det nya programmet fungerar med elever såväl som skolpersonal.

Möjligheter till språkstöd

Arbetet har handlat om att säkerställa att elever ges möjligheter till språkstöd efter att de uppnått målen i svenska som andraspråk och övergått till ett nationellt program eller vuxenutbildning.

Förändringar i organisationen

Utvecklingsarbetet har även omfattat förändringar i organisationen för att exempelvis möjliggöra för samarbete mellan lärare inom introduktionsprogram respektive nationella program för att öka kunskaperna om varandras uppdrag och program. Detta har underlättat för elever som tar steget över till ett nationellt program.

Det har även handlat om att förbereda mottagande lärare genom en fördjupad kunskap om eleverna och deras behov.

Andra verksamheter har arbetat med att organisera för att lärare ska få möjlighet att undervisa på både nationella program såväl som på Introduktionsprogrammet. Eller ingå i gemensamma arbetslag med syfte att överbrygga utmaningar kopplade till övergången till ett nationellt program. En sådan struktur innebär att kunskap om eleverna finns hos lärare inför starten på det nya programmet samt att de även hunnit skapa en undervisningsrelation till eleverna.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.