Publicerad 19 april 2023

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi

Från och med januari 2023 gäller skärpta krav i skollagen som gäller ägar- och ledningsprövning av enskilda huvudmän, fristående förskolor med konfessionell inriktning samt för pedagogisk omsorg i enskild regi.

Ägar- och ledningsprövning

Den lämplighetsprövning som kommunerna gör av enskilda som ansöker om att bli huvudmän för fristående förskolor har utökats med ett så kallat demokrativillkor. Även den juridiska personen omfattas av demokrativillkoren. Kommunerna kan vid ägar- och ledningsprövningen begära ut uppgifter från Polismyndighetens belastningsregister. Underlag kan även inhämtas från till exempel Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register.

Hänvisning; 2 kap. 5, 5 b och 5 c §§ skollagen, samt 26 kap. 4 §, 6-8 §§ skollagen, 16 b § och 18 § förordning (1999:1134) om belastningsregister, 23 § förvaltningslagen (2017:900)

Skollagen

Förordning om belastningsregister

Förvaltningslagen

Stödmaterial

Skolinspektionen har utarbetat ett stödmaterial till kommunerna för ägar- och ledningsprövning av enskilda huvudmän.

Ägar- och ledningsprövning – stödets omfattning, Skolinspektionen

Skolverket har ett stödmaterial för tillsyn av fristående förskolor. Det är dock inte uppdaterat för de skärpta kraven från 2023.

Kommuners tillsyn av fristående förskolor, Skolverket

Konfessionell inriktning

I korthet innebär ändringarna i skollagen att konfessionella inslag endast får förekomma i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat barnens vårdnadshavare om. Ändringarna innebär också att definitionen av begreppen utbildning och undervisning förtydligas.

Enskilda huvudmän ska i sin ansökan anmäla konfessionell inriktning för att bli godkänd att bedriva förskola med sådan inriktning. De enskilda huvudmän som tidigare har godkänts som huvudmän och som avser att bedriva, eller som redan bedriver, verksamhet med konfessionell inriktning behöver anmäla det till kommunen senast den 1 juli 2023 för att få fortsätta göra det.

Hänvisning; 1 kap. 3, 7 a - 7 d §§ och 2 kap. 5 och 5 c §§ skollagen samt övergångsbestämmelserna till lag (2022:1088) om ändring i skollagen.

Skollagen

Pedagogisk omsorg

Enligt de skärpta kraven i skollagen måste enskilda huvudmän få ett godkännande från kommunen för att bedriva pedagogisk omsorg. Dessutom måste samtliga personer över 15 år som är folkbokförda på adressen där verksamheten ska bedrivas visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Skräpningarna innebär också tydligare kvalitetskrav. Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande och förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen måste ge särskilt stöd till barn som behöver sådant stöd i sin utveckling samt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.

Huvudmannen måste även systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Hänvisning; 25 kap. 2, 2 a, 7 och 10-11 §§ skollagen.

Skollagen

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.