Publicerad 14 juni 2023

Förskolans kompetensförsörjning

SKR stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Detta sker genom att analysera utbildningskapaciteten när det gäller förskollärare och barnskötare och undersöka kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning.

En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

En annan del handlar om att påverka nationella beslutsfattare, som ansvarar för bland annat förskollärarutbildningen, lärarlegitimationer och förskolans styrdokument.

Rekryteringsbehov

Mer än en halv miljon barn är inskrivna i förskolan. För att kunna bibehålla personaltätheten när allt fler barn deltar har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet.

Sett till det årliga rekryteringsbehovet av förskollärare i förhållande till lärosätenas utbildningskapacitet kan ett stort glapp konstateras. Med den kapacitet lärosätena har idag riskerar förskollärartätheten att fortsätta sjunka. Även fler barnskötare behöver utbildas. Här spelar både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen en viktig roll.

Rekrytering av nyutbildade kommer ändå inte att vara tillräckligt för att möta kompetensbehoven. Det behövs även utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare – däribland vägar till fullgjord barnskötarutbildning för anställda utan utbildning för att arbeta med barn, samt vägar till förskollärarexamen för erfarna barnskötare.

Rapport om kompetensförsörjning

Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Rekryteringsbehovet till förskolan är stort men varierar också kraftigt mellan kommuner och mellan olika delar av landet. SKR:s rapport visar hur dessa skillnader ser ut och föreslår åtgärder för att möta behoven av utbildade förskollärare och barnskötare. Det handlar dels om områden där staten behöver agera, dels om områden där kommunerna själva har ansvaret.

SKR:s rapport om förskolans kompetensförsörjning

Informationsansvarig

  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.