Publicerad 20 oktober 2021

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar elever från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Delta i elevhälsonätverk för chefer och rektorer

Välkommen att delta i SKR:s elevhälsonätverk, för dig som är förvaltnings- eller verksamhetschef, elevhälsochef eller rektor med intresse och engagemang i frågor som rör skolans lärmiljöer och elevhälsoarbete.

Medlemmarna i nätverket bidrar med

  • Kunskaper och erfarenheter i frågor som rör skolans lärmiljöer och elevhälsoarbete på såväl förvaltnings- som skolnivå.
  • Reflektioner över aktuella statliga utredningar och diskussion om hur nationella politiska beslut påverkar arbetet i kommunerna.
  • Erfarenhetsutbyte mellan kommuner som stöd i omvärldsvakning och verksamhetsutveckling.

Vår ambition är att nätverkets sammansättning ska bestå av representanter från olika delar av landet och en variation av kompetenser inom området.

Nuläge och utmaningar i elevhälsan

Insatserna för elevhälsan kräver resurser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagoger och speciallärare.

Rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Statistik för elevhälsans personalgrupper

SKR:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till 2020 redovisas som antalet årsarbetare, dels inom grund- och gymnasieskolan, dels i kommungrupper. Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar. Statistiken visar att alla yrkesgrupper har ökat i antal sedan år 2000, bortsett från speciallärarna vars utbildning återinfördes år 2008.

Personal inom elevhälsa i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive särskolan, 2020 per befattning och kommungrupp (Excel) Excel, 12 kB.

Elevhälsa personal årsarbetstid 2000-2020 (Excel) Excel, 11 kB.

Samordnad individuell plan (SIP) i skolan

Skolan möter en del elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. Då är det ofta av stor betydelse att kommun och regioner samordnar sitt stöd. SKR har gjort en skrivelse till Regeringskansliet om att det bör införas en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen i likhet med den som finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Elevhälsans kompetenser kan vara viktiga i arbetet med SIP.

Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera samordnad individuell plan (SIP) (PDF) Pdf, 26 kB.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset