Publicerad 29 augusti 2023

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Regionerna tilldelas 400 miljoner kronor för att arbeta med följande insatser:

 • Krigsorganisation och dess bemanning
 • Samverkan och ledning
 • Planeringssamverkan
 • Utbildning och övning
 • Omhändertagande av många skadade
 • Försörjningsberedskap
 • Andra robusthetshöjande åtgärder

Regionerna får prioritera mellan insatserna utifrån sina behov och tillgängliga resurser.

SKR tilldelas 5,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 (PDF) Pdf, 366 kB.

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel

SKR och staten har ingått en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel och de medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 400 miljoner kronor. Medlen får även användas 2024 för ändamålet.

Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa tillgång till läkemedel och de medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur regionernas läkemedelsförsörjning är organiserad, genom inköp av läkemedel för lagerhållning i egen regi eller genom avtal om lagerhållning hos upphandlad aktör. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs.

Tilläggsöverenskommelse försörjningberedskap för läkemedel 2023 (PDF) Pdf, 223 kB.

Tilläggsöverenskommelse försörjningsberedskap för läkmedel 2022

Målsättningen med den nya tilläggsöverenskommelsen för 2023 är att regionerna säkerställer tillgång till ett utökat sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå för minst en månads förbrukning. Utgångspunkten är den lista över läkemedel som behövs för vård som inte kan anstå samt medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen som Socialstyrelsen presenterade i maj 2023 (S2022/04550). Listan är ett stöd för regionernas prioritering.

Underlag för beredskapslagring av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar, Socialstyrelsen (PDF)

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018–2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts med revideringar till och med 2023.

Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 •  Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 546 kB.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 40 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert
 • Susanna Eklund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.