Publicerad 9 juni 2022

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 200 miljoner kronor. Regionerna ska arbeta med följande uppgifter:

 • Krigsorganisation och dess bemanning
 • Samverkan och ledning
 • Planeringssamverkan
 • Utbildning och övning
 • Omhändertagande av många skadade
 • Försörjningsberedskap
 • Motståndskraft

SKR tilldelas 4,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar (PDF) Pdf, 419 kB.

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel 2022

SKR och staten har ingått en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 500 miljoner kronor. Medlen får även användas 2023 för ändamålet.

Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till läkemedelsadministration. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur regionernas läkemedelsförsörjning är organiserad, genom inköp av läkemedel för lagerhållning i egen regi eller genom avtal om lagerhållning hos upphandlad aktör. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs.

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel (PDF) Pdf, 193 kB.

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts och gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 272 kB.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 30 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
 • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR