Publicerad 2 maj 2024

Civilt försvar, regioner

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2024–2026 om ersättning till regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Överenskommelse med MSB 2024–2026

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 243 kB.

Utvecklingen av regionernas förmåga inom det civila försvaret ska ske utifrån respektive regions utgångsläge och behov av utveckling.

Huvuddelen av ersättningen användas till personalkostnader. Ersättningen får även användas till att medverka i länsstyrelserna, men även andra aktörers, planering och aktiviteter som syftar till att stärka krisberedskapen eller det civila försvaret. Det är även möjligt att använda ersättningen till vissa begränsade investeringar som tydligt stärker krisberedskapen eller det civila försvaret.

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Sedan den 1 januari 2024 finns en förordning om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap.

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
Förordningens syfte är att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten även i höjd beredskap. Statsbidraget omfattar 448 miljoner för år 2024. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela statsbidraget till regionerna. Det sker genom ett ansökningsförfarande från regionerna. Formerna för det framgår nedan.

Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap - Socialstyrelsen

Fakta om överenskommelsen

  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.
  • För regionerna ges årliga medel om 50 miljoner kronor för uppgifter enligt LEH och 55 miljoner kronor till civilt försvar i allmänhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert
  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.