Publicerad 3 maj 2022

Krisberedskap, regioner

Regionerna har viktiga uppgifter inom svensk krisberedskap, då de ansvarar för verksamheter som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts och gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Överenskommelsen reglerar statlig ersättning och stöd utifrån de uppgifter som finns i Lagen om extraordinära händelser (LEH).

Regeringen har anslagit en ersättning till regionerna om totalt 32 miljoner kronor per år. Ersättningen är dock betydligt lägre än de kostnader som regionerna har för arbetet med krisberedskap utifrån uppgifterna i LEH. Mot bakgrund av detta har staten sänkt kraven på rapportering av regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys inför 2023, då regionerna ska redovisa sina risk- och sårbarhetsanalyser.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2022 (PDF) Pdf, 272 kB.

Lagen om extraordinära händelser (LEH)

I lagen om (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH) anges ett antal uppgifter för regionerna. Regionerna ska bland annat:

 • genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • ha en plan för hantering av extraordinära händelser
 • ha en krisledningsnämnd
 • utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal
 • rapportera till staten.

Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Föreskrifterna utgår från begreppet särskild händelse.

Enligt föreskrifterna ska det i regionerna bland annat finnas:

 • en katastrofmedicinsk beredskapsplan
 • en tjänsteman i beredskap (TiB)
 • en särskild sjukvårdsledning som aktiveras vid särskilda händelser
 • planering för hur behovet av robusta och säkra lokaler ska tillgodoses
 • krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av en allvarlig händelse.

SKR tycker

 • Statens ersättning till regionerna för arbetet med krisberedskap i LEH är kraftigt underdimensionerad. Idag omfattar ersättningen totalt 32 mnkr, men den borde vara minst 150 mnkr för att täcka regionernas kostnader.
 • Staten bör återuppta de nationella utbildningarna i katastrofmedicin som avvecklades 2012. Utbildningarna avsåg instruktörer och specialister inom katastrofmedicin, och bidrog till regionernas förmåga att samverka vid en allvarlig händelse.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR