Publicerad 4 juni 2024

Antagna detaljplaner

I de svarande kommunerna fattades över 1 800 beslut om antagande av detaljplan under åren 2022–2023 vilket är en minskning av antalet antagna detaljplaner jämfört med tidigare års undersökningar.

I de 238 kommuner som lämnat underlag till detta nyckeltal fattades 1 807 beslut om antagande av detaljplan under perioden 2022-2023. Det är ungefär 400 detaljplaner färre än den föregående mätperioden. Av de svarande har 11 kommuner inte antagit någon detaljplan under perioden 2022-2023.

Trend mot färre antagna detaljplaner

Antalet detaljplaner som antas säger inte så mycket i sig själv eftersom en detaljplan kan utgöra allt från en mindre ändring på en villafastighet till en helt ny stadsdel med flera tusen nya bostäder. Oavsett pekar den långsiktiga trenden mot att färre detaljplaner antas. Det kan finnas många olika anledningar till att antalet antagna detaljplaner minskar men frågan ryms inte i statistiken och skulle kräva en egen undersökning.

Möjliga orsaker till minskningen skulle exempelvis kunna vara att detaljplanerna istället har ökat i storlek/omfattning, att fler byggåtgärder beslutas genom bygglov utanför detaljplanelagt område, eller att utökade lagkrav och praxis från länsstyrelser och domstolar minskat intresset för detaljplanering eftersom krav på utredningar kan leda till höga kostnader även för mindre planer. Även kommunala resurser och beslut, liksom marknadens intresse av att bygga kan givetvis påverka antalet detaljplaner som antas.

Kommunernas behov av planläggning varierar

Antalet detaljplaner som en kommun antagit under tidsperioden visar kommunens planläggningsaktivitet. Nyckeltalet är intressant vid analys av övriga nyckeltal.

Hur många detaljplaner en kommun antagit under en viss tid är ett utfall av detaljplanebehovet i just denna kommun, under just denna tidsperiod. En låg eller obefintlig planläggningsaktivitet är normalt en konsekvens av att det saknas behov av och önskemål om planläggning i kommunen.

Antalet detaljplaner som antagits säger inte heller något om vilka syften detaljplaneläggningen tillgodoser. Kommuner har i varierande grad behov av detaljplanering och även en begränsad detaljplaneverksamhet kräver tid och resurser i kommunen.

Så här kan du göra egna jämförelser

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren, Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om nyckeltalet

Beslut om antagande av detaljplan som fattats i kommunen under de senaste två åren

Nyckeltalets syfte

Att användas vid analys av övriga nyckeltal, till exempel för att kunna se hur många detaljplaner i kommunen som ligger till grund för siffrorna avseende tidsåtgång.

Kommentar till nyckeltalet

Hur många detaljplaner som antagits i en kommun under en viss tid är ett utfall av behovet i den enskilda kommunen. Antalet detaljplaner som antagits säger inte något om antalet planlagda bostäder i kommunen, eller vilka övriga syften detaljplaneläggningen tillgodoser.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen till databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan: ”Hur många beslut om antagande av detaljplan har fattats i kommunen under åren 2022 och 2023?"

Frågan avser alla detaljplaner där ett antagandebeslut har fattats, oavsett förfarande.

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

238 stycken, det vill säga 82 procent av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.