Publicerad 21 december 2021

Regional planering enligt PBL

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen i Sverige genom plan- och bygglagen (PBL). Från den 1 januari 2019 ska regional fysisk planering ske i Region Stockholm och Region Skåne, enligt 7 kapitlet PBL. Det innebär att dessa regionen ska ta fram en regionplan och till exempel lämna underlag om regionala frågor till bland annat kommuner, yttra sig över översiktsplanen och verka för att minska regionens klimatpåverkan.

En regionplan ska ange grunddragen i mark- och vattenanvändningen och riktlinjer för bebyggelse av betydelse för regionen. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Av regionplanen ska framgå hur hänsyn tagits till allmänna intressen enligt 2 kapitlet i PBL, hur riksintressen enligt 3-4 kapitlet i Miljöbalken (MB) har tillgodosetts och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i MB har följts.

Vidare ska planen samordnas med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. Formaliaprocessen följer samma förfaranderegler som för översiktsplanen. Regionplanen är inte bindande.

Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering (PDF) Pdf, 228 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.