Publicerad 4 april 2024

Överklaganden av detaljplaner

Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner drar ofta ut på tiden vilket både försenar och fördyrar nya bostäder. Det visar en rapport som Evidens har tagit fram på uppdrag av SKR tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna.

Rapport: Överklaganden av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker Pdf, 1 MB.

Syftet med Evidens fördjupade analys är att få en bättre bild av utvecklingen av överklaganden över tid, dess konsekvenser och ett underlag för vidare diskussion om nödvändiga lösningar.

Varannan ny bostad överklagas

Enligt rapporten överklagas nästan varannan bostad som ska byggas. Det gör att en stor andel av bostadsbyggandet fördröjs, vilket skapar osäkerhet och risk för bostadsinvesteringar. I slutändan leder det till att färre bostäder byggs och att fler människor utestängs från bostadsmarknaden. De bostadsprojekt som, trots den ökade risken, dras i gång fördyras markant. Den genomsnittliga tiden för domstolarnas prövning av detaljplaner är nu över 8 månader, men i enskilda fall kan domstolarnas hantering ta flera år när ledtider i de olika instanserna räknas samman. Rapporten visar också att den absoluta majoriteten av överklagade detaljplaner står sig i högre instans och inte behöver ändras. Ett överklagande innebär därför i de flesta fall bara en onödig fördröjning. Hela 80 procent av ledtiderna hos mark- och miljödomstolarna går till överklagandemål som inte leder till någon förändring av detaljplaner.

Mer komplicerade planprocesser bakom längre handläggningstid

Det ska vara lätt att göra rätt. Planprocessen har dock på senare tid utvecklats till att bli långt svårare än avsett. Statens krav på utredningar och underlag har på senare år ökat okontrollerat. Detta gör planprocessen mer och mer komplicerad vilket naturligtvis följer med i efterföljande domstolsprövning och förlänger överklagandeprocessen ytterligare.

Kraftigt stigande räntor kombinerat med höga materialkostnader och minskande bostadspriser har gjort att bostadsbyggandet minskat markant. Därför är det av största vikt att de delar av samhällsbyggnadsprocessen som driver på tid och kostnader ses över och att lämpliga åtgärder sätts in så fort som möjligt. Redan idag gör de långa ledtiderna för överklaganden att en genomsnittlig bostadsrätt i Stockholm blir 55 000 kronor dyrare och att omkring 4 000 hushåll per år inte kan flytta till en mer passande bostad.

Gemensamma åtgärdsförslag

Mot bakgrund av rapporten vill SKR, Byggföretagen och Fastighetsägarna gemensamt lyfta ett antal förslag som syftar till att få en mer ändamålsenlig och förutsägbar process för överklaganden.

  • Förenkla hanteringen enligt miljöbalken och öka möjligheterna till avvägningar.
  • Domstolarna ska inte ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag, om de inte är uppenbart bristfälliga.
  • Inför tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden.
  • Detaljplaner som upphävs av domstolen ska inte behöva tas om från början.

Förutsägbarheten måste öka och tiden som överklagandeprocessen tar i anspråk måste minska. Byggföretagen, Fastighetsägarna och SKR vill därför se en utredning som tar ett helhetsgrepp på frågan och tar fram konkreta förslag på lösningar. I väntan på en framtida utredning kan rapporten utgöra ett viktigt kunskapsunderlag för alla som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om åtgärdsförslagen i rapportens förord.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.