Publicerad 12 januari 2022

Ett gemensamt arbete för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Alla kommuner ska ha förutsättningar för att bygga socialtjänstens stöd på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt för att uppnå en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Kunskapsstyrningen består av delarna kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Målet är att kommunernas medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna använda den i mötet brukarna. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Särskild satsning på gemensam utveckling för en kunskapsbaserad socialtjänst

Under perioden 2020-2023 har 288 av 290 kommuner beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter, på ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Arbetet utgår från en rekommendation från SKR 2018 och finansieras genom en extra avgift för kommunerna. Det gemensamma arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande.

Den gemensamma kommunala tilläggsfinansieringen omfattar under åren 2020-23:

 • Utveckling och användning av nationella kvalitetsregister, som kommunerna använder för kommunal hälso- och sjukvård, främst inom äldreomsorgen. Satsningen innebär även möjlighet för framtida utveckling till andra områden.
 • Utveckling av nationella brukarundersökningar, främst inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet samt stöd till individbaserad systematisk uppföljning.
 • Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning, inklusive särskilda utvecklingsinsatser. Ett exempel är det arbete som gjorts för att kunna erbjuda kommunerna att ansluta sig till Yrkesresan, ett introduktions- och kompetensutvecklingskonceptet för socialtjänstens medarbetare.

Sammanfattande resultat för det gemensamma arbetet 2020

2020 var det första hela verksamhetsåret för det gemensamma arbetet. Året sammanfattades i ett återkopplingspaket till kommunerna.

Exempel på det gemensamma arbetet med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst under 2020:

 • Nya digital tjänst som underlättar genomförande och deltagande i nationella brukarundersökningar
 • Nya covid-19-indikatorer i kvalitetsregister
 • Utvecklat nätverksarbete för stöd till kommunerna
 • Förberedelser för start av Yrkesresan, fyra av fem kommuner har anslutit sig

Fler exempel på gemensamt arbete med kommunerna för en kunskapsstyrd socialtjänst 2020

Mål för kunskapsstyrningen

 • I varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och brukare används bästa tillgängliga kunskap.
 • Analyser av verksamheten görs både på individnivå och gruppnivå.
 • Ny kunskap genereras och systematiseras och kan snabbt omsättas.
 • Att identifiera förbättringsområden och utveckla stödet tillsammans med brukaren är en del av vardagen.
 • Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Det saknas idag sammanställd kunskap om vilka insatser som ges inom socialtjänsten, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna eventuellt skulle vilja kunna erbjuda. Därför har SKR i samarbete med SKR:s Socialchefsnätverk tagit initiativ till en enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholms stad. SKR ser enkäten som ett viktigt steg på vägen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Samverkan med kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten bedrivs i nära samarbete med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som drivs av Sveriges regioner i samverkan, eftersom även kommunerna är huvudmän för hälso- och sjukvård.

Representanter för kommunerna finns med i flera av arbetsgrupperna inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, då vårdkedjorna ofta omfattar insatser från kommunernas hälso- och sjukvård och omsorg.

Samverkan med kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR