Publicerad 8 april 2021

Utformning och forskning, särskilda boenden

SKR har med stöd av forskare tagit fram en rapport om utformning av vård- och boendemiljöer för äldre, med funderingar kring framtidens boende för äldre.

SKR:s rapport Framtidens äldreboende

Det särskilda boendet är en boendeform som innehåller både bostads- och vårdaspekter. Den internationella forskningen lyfter fram tre ”grundmodeller” när det gäller den teoretiska utgångspunkten för utformning av det särskilda boendet:

 • vårdbyggnaden eller institutionen
 • den privata bostaden
 • hotellet

Vårdbyggnaden som förebild representerar vårdkonceptet, patienten och institutionerna (sjukhem, ålderdomshem, etc.) och har en lång tradition av omhändertagande. I Sverige ändrades inriktningen för det särskilda boendet, i samband med ÄDEL-reformen 1992. Lagstiftarens intention var att inriktningen för det särskilda boendet ska övergå från ”institution” till ”den privata bostaden”. Hotellet – eller, i ett vidare perspektiv, bostaden med service – representerar självständighet, tillfällighet, och fokus på ”gästen” och ”service”.

I sammanställningen finns referenser till relevant forskning utifrån olika teman bland annat:

 • Miljöfaktorer
 • Hemmet och hemlikhet
 • Utemiljö och grannskap
 • Lagar, standarder och bakgrundsfaktorer
 • Hälsa och livskvalitet

Forskning kring utformning av vårdens byggnader

Forskningen kring utformning av vårdens byggnader har under de senaste tio åren ökat väsentligt i omfattning, bland annat vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

En stor del av forskningen är inriktad på miljöfaktorer, till exempel rumsutformning, ljus och belysning, orientering, stimulans och ljudmiljö, men även på arbetsmiljö och säkerhet.

Denna typ av forskning sker på arkitekturakademierna på de tekniska högskolorna vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och Luleå Tekniska högskola.

En annan del av forskningen kring vårdens lokaler och miljöer äger rum på akademierna i anslutning till universitetssjukhusen, till exempel vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det finns också forskning på flera av universiteten inom områdena sociologi, beteendevetenskap och geografi som kopplas till den särskilda boendeformen.

Exempel på program och riktlinjer för utformning

Många kommuner har tagit fram så kallade ramprogram, funktionsprogram och liknande styrdokument för utformning, lägenheternas standard, teknisk prestanda med mera för nya särskilda boenden. Ett ramprogram eller liknande styrdokument används som stöd och riktlinje vid större ombyggnader och vid nyproduktion, och ska bidra till en genomtänkt planering och effektiv process av byggnationen. Denna typ styrdokument ska också bidra till en jämnare standard, högre effektivitet och prestanda i boendets och lokalernas utformning, interiört och exteriört.

Här finns några exempel på olika typer av styrdokument från några kommuner:

Göteborgs stad Ramprogram särskilt boende för äldre (PDF) Pdf, 1 MB.

Falun kommun Ramprogram särskilt boende äldre (PDF) Pdf, 1010 kB.

Norrköpings kommun Riktlinje vid utformning av särskilt boende för äldre (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Greger Bengtsson
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset