Publicerad 28 oktober 2021

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2021

Barnhälsovården är en viktig del i den nära vården. Som en del av SKR:s stöd i omställningen till nära vård stöttar SKR regionerna i arbetet med att göra barnhälsovården än mer tillgänglig och jämlik.

Omställning till nära vård

Genom att stärka barnhälsovårdens möjligheter att tillsammans med andra aktörer nå ut mer till barn och familjer med hälsofrämjande och förebyggande insatser, och att jobba på nya sätt som bättre svarar mot behoven, kan hälso- och sjukvården bli mer personcentrerad och jämlik.

I överenskommelsen om en God och nära vård 2021 avsätts medel som kan användas inom olika utvecklingsområden, bland annat samverkan mellan region och kommun, proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt och tillgänglighet i socioekonomiskt utsatta områden.

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Överenskommelse om en God och nära vård 2021

Fortsättning på tidigare satsningar

Den särskilda satsningen Ökad tillgänglighet i barnhälsovården har varit en treårig satsning som grundat sig på överenskommelser mellan SKR och regeringen. Från och med 2021 ingår fortsatta insatser inom barnhälsovården i överenskommelsen om en God och nära vård 2021.

Bakgrund

Målsättningen med den treåriga satsningen 2018-2020 var att bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Fokus låg på:

  • Ökad tillgänglighet för grupper som har eller riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa, genom exempelvis utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet.
  • Ökad samverkan mellan barnhälsovården och andra aktörer, såsom förebyggande socialtjänst, mödrahälsovård och vårdgivare inom tandvården.

En del i satsningen har också handlat om att nå ut till grupper med lägre vaccinationstäckning.

Regeringsuppdrag att följa, analysera och stödja arbetet

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa och analysera genomförandet av överenskommelserna, liksom att stödja regionerna i deras arbete. Folkhälsomyndigheten har också fått ett uppdrag för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer för barn. Myndigheternas uppdrag pågår även under 2021.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset