Publicerad 7 augusti 2023

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Barnhälsovård är en viktig del i den nära vården. Som en del av SKR:s stöd i omställningen till nära vård stöttar SKR regionerna i arbetet med att göra barnhälsovården än mer tillgänglig och jämlik.

Omställning till nära vård

Genom att stärka barnhälsovårdens möjligheter att tillsammans med andra aktörer nå ut mer till barn och familjer med hälsofrämjande och förebyggande insatser, och att jobba på nya sätt som bättre svarar mot behoven, kan hälso- och sjukvården bli mer personcentrerad och jämlik.

I överenskommelsen om en God och nära vård 2023 avsätts medel som kan användas inom olika utvecklingsområden, bland annat samverkan mellan region och kommun, proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt och tillgänglighet i socioekonomiskt utsatta områden.

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Överenskommelse om en God och nära vård 2023

Utveckling av barnhälsovården

För att erbjuda en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte samordnar SKR bland annat Mötesforum barnhälsovård som träffas med jämna mellanrum. SKR har även ett nära samarbete med den nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV) inom regionernas system för kunskapsstyrning, liksom samarbete med myndigheter.

Nationell arbetsgrupp barnhälsovård

Stöd till utvecklingsinsatser inom barnhälsovården ingår sedan 2021 i överenskommelserna om en God och nära vård. Under 2018-2020 pågick satsningen Ökad tillgänglighet i barnhälsovården.

Bakgrund

Målsättningen med den treåriga satsningen 2018-2020 var att bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Fokus låg på:

  • Ökad tillgänglighet för grupper som har eller riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa, genom exempelvis utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet.
  • Ökad samverkan mellan barnhälsovården och andra aktörer, såsom förebyggande socialtjänst, mödrahälsovård och vårdgivare inom tandvården.

En del i satsningen har också handlat om att nå ut till grupper med lägre vaccinationstäckning.

Regeringsuppdrag att följa, analysera och stödja arbetet

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har haft regeringsuppdrag att följa och analysera genomförandet av överenskommelserna, liksom att stödja regionerna i deras arbete. Folkhälsomyndigheten har även haft ett uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer för barn. Socialstyrelsens och Folkhälsomyndigheternas har tagit fram varsin slutrapport.

Överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården, Socialstyrelsen (PDF)

Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården, Folkhälsomyndigheten (PDF)

24 lärande exempel exempel om tillgänglighet i barnhälsovården, Folkhälsomyndigheten (PDF)

Informationsansvarig

  • Tyra Warfvinge
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.