Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Finns det en tydlig styrkedja som håller ihop arbetet?

Ett styr- och ledningssystem omfattar planering, uppföljning och analys, samt åtgärder. Det är inte alltid självklart att folkhälsoperspektivet är integrerat i systemets olika delar och nivåer.

Jämlik hälsa kanske inte uttrycks som ett mål för alla nämnder och förvaltningar, men eftersom befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar verksamheternas grunduppdrag finns säkert mål som bidrar till jämlik hälsa. Därför är det bra att ha koll på styrkedjan och de händelser under året som hänger i ihop med den. Ofta har kommunen eller regionen en bild eller ett dokument som beskriver när dessa händelser sker. Exempelvis omvärldsanalyser och analyser av organisationen, som beskriver vad som påverkar verksamheterna och förutsättningar att hantera dem, fullmäktiges beslutade mål och budget, nämnders och förvaltningars verksamhetsplaner, uppföljning och redovisningar, samt medborgarenkäter och andra statistiska uppföljningar.

Fundera på hur du kan bidra. Exempelvis till bredare och mer nyanserade analyser genom folkhälsostatistik för olika grupper i befolkningen: hälsoutfall, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Tips på hur du kan bidra till styrkedjan

Utifrån styrkedjans olika delar kan folkhälsoperspektivet komma in på flera sätt:

Uppföljning och analys

  • Håll koll på när en samlad analys görs – vad kan du bidra med för folkhälsostatistik för olika grupper i befolkningen på lokal, regional eller nationell nivå?
  • Skapa kontakt med de tjänstepersoner som analyserar och tolkar resultaten och erbjud din kompetens – kan ett folkhälso-eller jämlikhetsperspektiv bidra till att bredda bilden? (Det vill säga en behovsanalys i hela befolkningen, oavsett om invånarna idag är brukare, elever, anhöriga, patienter eller andra grupp).

Åtgärder

  • Använd en metodik för att hitta och påverka orsakerna till problemet innan de uppstår. Fundera över verkningsfulla metoder för att främja, förebygga eller åtgärda problem som uppstått. För olika aktörer som når olika nivåer: individuellt, grupp/organisation eller befolkningsnivå.
  • Se om det kan finnas synergieffekter för att motverka olika problem genom samma åtgärder
  • Diskutera vilka konsekvenser en åtgärd/metodik kan få för olika grupper, hur tjänsternas/verksamhetens kvalitet påverkas, liksom livskvaliteten bland invånarna, vad åtgärden kostar, hur många som omfattas, vad invånarna vinner respektive vilka besparingar det kan leda till på sikt
  • Likabehandling eller jämlikhet innebär att göra olika, det vill säga att generella åtgärder/insatser anpassas och utformas utifrån kvinnor, män, flickor och pojkar och olika gruppers behov och förutsättningar.

Planering

Diskutera om målen behöver förändras och på vilken nivå (övergripande, nämnd/förvaltning, verksamhet), på vilket sätt. Vad innebär det i förändrade arbetssätt, vilka resurser behövs etc.

Läs mer

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

SKR:s medlemsenkät 2018 - hur kommuner och regioner integrerar folkhälsa (PDF) Pdf, 972 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR