Publicerad 11 mars 2021

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2021

SKR och staten har kommit överens om en satsning på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2021. Överenskommelsen inriktas på långsiktighet, förbättringar och en bred uppföljning som omfattar fler delar i vårdkedjan, och ger därför en bra helhetsbild över tillgängligheten till vård.

Vad innebär överenskommelsen?

Med 2021 års överenskommelse är parterna är överens om att det fortsatt finns ett behov av att utveckla arbetet med att långsiktigt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Avsikten är att skapa goda förutsättningar och incitament för vårdens systematiska arbete för en god tillgänglighet som är långsiktigt hållbar. Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 har parterna vidare kommit överens om att 2021 års överenskommelse samtidigt behöver utformas så att den innebär ett stöd för regionerna i deras arbete med att hantera konsekvenserna av covid-19.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2021 (PDF) Pdf, 431 kB.

Överenskommelsens omfattning

Totalt omfattar överenskommelsen 2 967 miljoner kronor till regionerna fördelade i två block, samt 10 miljoner kronor till SKR.

Block 1 på 1478,5 miljoner kronor är prestationsbaserat och kraven kommer att utformas i en tilläggsöverenskommelse senast den 1 juni 2021.

Block 2 betalas ut vid två tillfällen, 739 miljoner kr när överenskommelsen beslutas och 739 miljoner kronor i samband med att regionerna inkommer med regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021.

Prestationskrav för medlen i block 1

Den pågående pandemin innebär att det är svårt att förutspå hur utvecklingen kommer se ut det närmaste året. En ökad smittspridning och eventuella nya utbrott kan medföra ökad påfrestning för hälso- och sjukvården. Av den anledningen finns det behov av att avvakta med utformning och tillämpning av prestationsbaserade krav i block 1. De prestationsbaserade kraven i block 1 fastställs genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni 2021 och tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Strategiskt utvecklingsarbete som grund för block 2

Den ena hälften av block 2 betalas ut i samband med att överenskommelsen beslutas.

Den andra hälften av medlen inom block 2 kommer att betalas ut till regionerna i samband med att de tar fram regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021. Den regionala handlingsplanen ska innehålla regionala målsättningar och åtgärder för väntetider och vårdköer. Syftet med de regionala handlingsplanerna är att bidra till att det strategiska och långsiktiga arbetet avseende tillgänglighet förstärks i regionen.

SKR:s åtagande 2021

  • SKR tilldelas 10 miljoner kronor i överenskommelsen för 2021.
  • Huvuduppgiften för SKR är att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, så att regionerna kan förbättra sin rapportering till databasen och därmed få bättre faktaunderlag inför en överenskommelse 2021. Resultaten från väntetidsdatabasen ska presenteras publikt via vantetider.se.
  • SKR ska under 2021 också på olika sätt stödja regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat genom att sprida kunskap och erfarenheter och utveckla modeller för en utökad uppföljning av tillgängligheten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset