Publicerad 24 maj 2021

Överenskommelser om sjukskrivning och rehabilitering upphör

Mellan 2006 och 2020 har regeringen och SKR haft överenskommelser inom sjukskrivning och rehabilitering. Syftet var att ge regionerna drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Alla regioner godkändes för sina insatser 2020, där regionerna fick 840 miljoner kronor. Totalt har regionerna under dessa år fått cirka 24 miljarder för sitt arbete. Medel har även gått till ett omfattande nationellt utvecklingsarbete inom bland annat digitala intyg riktat till fler aktörer och till SKRs arbete för samordning och stöd.

Regionerna har rapporterat in några av de viktigaste resultaten av överenskommelserna som beskrivs i korthet.

  • Sjukskrivning och rehabiliteringsfrågorna har blivit mer synliga i ledning och styrningsskiktet. Det har inrättats sakkunnig- och stödfunktioner inom verksamheterna.
  • Det förekommer regelbundna kompetenssatsningar inom försäkringsmedicin till alla berörda professioner. Många regioner har en struktur för detta som är kopplad till nationella kunskapsstrukturen för hälso- och sjukvården.
  • Många regioner har bildat försäkringsmedicinska team med den numera lagreglerade funktionen för koordinering och försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare på vårdenheterna. Det har underlättat processen för såväl patienten som hälsoprofessionerna.
  • Utbudet och kompetensen för framförallt lätt och medelsvår psykisk ohälsa har ökat under åren. Däremot har utbudet för långvarig smärta varit svårare att etablera, särskilt i primärvården.
  • Flera anger att samverkan i försäkringsmedicinska ärenden med externa samarbetsparter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, har förbättrats.
  • Utvecklingsarbetet med digitala intyg och stödtjänster har underlättat intygsutfärdandet och överföringen av läkarintyg och kommunikation med Försäkringskassan. Sjukvårdens ärenden kan följas mer systematiskt i tjänsterna Intygsstatistik och Rehabstöd, vilket stödjer processen för patient och hälsoprofessioner.

Utmaningar framåt för regionerna

Den största utmaningen för regionerna framåt är att upprätthålla och utveckla det försäkringsmedicinska området med egna budgetmedel. Det gäller särskilt funktionen för koordinering, som kan riskera att försvagas utan det nationella stöd som har funnits.

Andra utmaningar är att vidmakthålla kompetensen inom försäkringsmedicin och att göra arbetet attraktivt för läkare. Digitala tjänster som möjliggör uppföljning och utveckling vill regionerna kunna använda även framöver. Även utbudet för målgrupperna psykisk ohälsa och långvarig smärta ses som mycket viktiga att kunna behålla. Regionerna ser också ett fortsatt behov av stöd från SKR i frågorna.

SKR:s ambition har varit att skapa förutsättningar för en långsiktig struktur i regionerna och fortsätter stödja och intressebevaka försäkringsmedicin inom SKR:s ordinarie uppdrag. Ett nätverk av regionernas processledare inom försäkringsmedicin finns kvar framöver.

Fortsatt arbete sker inom digitala intyg i samarbete med Inera och flera myndigheter, bland annat att etablera en samverkansmodell mellan parterna för det fortsatta arbetet. Bedömningsstödet Stöd för rätt sjukskrivning finns i en färdigutvecklad version och är klar för fortsatt införande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.