Publicerad 14 mars 2023

Frågor och svar vid utförande av läkarintyg

SKR har samlat ett antal svar på frågor som kan uppstå vid utfärdande av läkarintyg.

Den rådande situationen i samhället med anledning av det nya coronaviruset har föranlett regeringen att vidta vissa ändringar när det gäller sjukförsäkringen. Bland annat innebär det att de tidsgränser vad gäller skyldighet att lämna in läkarintyg som redovisas nedan under frågor och svar inte längre överensstämmer med såväl sjuklönelagen som socialförsäkringsbalken.

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset, Regeringskansliet
Information till hälso- och sjukvården från Försäkringskassan
Information till privatpersoner om ersättning från Försäkringskassan

 • 1. Varför behövs ett läkarintyg för sjuklöneperioden?

  En individ behöver styrka till sin arbetsgivare att hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det görs med ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare.

  Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) ska arbetsgivaren ta ställning till individens:

  • rätt till sjuklön
  • rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom
  • behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

  För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden.

  Olika varianter används

  Tidigare har det inte funnits något specifikt läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Enligt rådande regelverk finns idag inget formkrav på ett sådant intyg. Det vill säga att det inte finns något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket skapar osäkerhet om vilket intyg som ska användas och vilken medicinsk information som behöver finnas i intyget. Därför har SKR tagit fram ett nationellt läkarintyg som utgår från rådande regelverk och aktörernas ansvar i sjukskrivningsprocessen under sjuklöneperioden. Det underlättar också processen för individen när det blir tydligare vad som gäller, vilken information som behövs och varför.

  Idag finns ett antal olika varianter av intyg som används under sjuklöneperioden och ibland används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning även för detta ändamål. Dessa olika intyg uppfyller inte alltid kraven i sjuklönelagen, vilket kan innebära att individen inte styrker sin rätt till sjuklön och ledighet. Ibland efterfrågas för lite information eller onödigt mycket information, ibland fel information.

  Fel att använda Försäkringskassans läkarintyg under sjuklöneperioden

  När Försäkringskassans läkarintyg används för att styrka arbetsoförmåga under sjuklöne-perioden har det även inneburit att det sker en hel del felskick av intyg. Om Försäkrings-kassans läkarintyg används under sjuklöneperioden så kan det uppfattas som att intyget felaktigt ska skickas till Försäkringskassan. Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukfallet) är Försäkringskassan oftast inte involverad i sjukfallet och efterfrågar inte heller medicinska underlag. Det innebär därför extra arbete för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att hantera intyg som antingen felaktigt skickats eller returnerats till dem.

  De nya läkarintygen är även anpassade till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och till Socialstyrelsens intygsföreskrift.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

 • 2. Varför finns det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg avsett för sjukfall som passerar dag 14?

  Den nya arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg har tagits fram för att säkerställa att läkarintyget är förenligt med GDPR och rådande regelverk.

  För att det ska vara tydligt att läkarintyget är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg har vissa utseendemässiga justeringar gjorts, till exempel är Försäkringskassans logotyp borttagen och ersatt med SKR:s logotyp.

 • 3. Var finns de nya läkarintygen och när börjar de att gälla?

  Hälso- och sjukvården når de nya läkarintygen i Ineras intygsapplikation Webcert från och med december 2019. Varje region som använder Webcert behöver dock först göra läkarintygen tillgängliga i sitt journalsystem. Detta kommer att ske successivt och innebär att användningen av de nya läkarintygen kommer att starta vid olika tidpunkter i olika regioner och i hälso- och sjukvårdsverksamheterna.

  Logga in i Webcert

  För vårdenheter eller regioner som inte använder Webcert

  För de vårdenheter eller regioner som inte använder intygsapplikationen Webcert kan läkarintygen laddas ner i PDF-format.

 • 4. Vad händer med den nuvarande lösningen med Minimal utskrift?

  I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

Generella frågor om läkarintyg AG 1-14

 • 1. Varför behövs ett läkarintyg för sjuklöneperioden?

  En individ behöver styrka till sin arbetsgivare att hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det görs med ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare.

  Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) ska arbetsgivaren ta ställning till individens:

  • rätt till sjuklön
  • rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom
  • behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

  För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden.

  Olika varianter används

  Tidigare har det inte funnits något specifikt läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Enligt rådande regelverk finns idag inget formkrav på ett sådant intyg. Det vill säga att det inte finns något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket skapar osäkerhet om vilket intyg som ska användas och vilken medicinsk information som behöver finnas i intyget. Därför har SKR tagit fram ett nationellt läkarintyg som utgår från rådande regelverk och aktörernas ansvar i sjukskrivningsprocessen under sjuklöneperioden. Det underlättar också processen för individen när det blir tydligare vad som gäller, vilken information som behövs och varför.

  Idag finns ett antal olika varianter av intyg som används under sjuklöneperioden och ibland används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning även för detta ändamål. Dessa olika intyg uppfyller inte alltid kraven i sjuklönelagen, vilket kan innebära att individen inte styrker sin rätt till sjuklön och ledighet. Ibland efterfrågas för lite information eller onödigt mycket information, ibland fel information.

  Fel att använda Försäkringskassans läkarintyg under sjuklöneperioden

  När Försäkringskassans läkarintyg används för att styrka arbetsoförmåga under sjuklöne-perioden har det även inneburit att det sker en hel del felskick av intyg. Om Försäkrings-kassans läkarintyg används under sjuklöneperioden så kan det uppfattas som att intyget felaktigt ska skickas till Försäkringskassan. Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukfallet) är Försäkringskassan oftast inte involverad i sjukfallet och efterfrågar inte heller medicinska underlag. Det innebär därför extra arbete för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att hantera intyg som antingen felaktigt skickats eller returnerats till dem.

  De nya läkarintygen är även anpassade till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och till Socialstyrelsens intygsföreskrift.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

 • 2. Varför finns det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg avsett för sjukfall som passerar dag 14?

  Den nya arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg har tagits fram för att säkerställa att läkarintyget är förenligt med GDPR och rådande regelverk.

  För att det ska vara tydligt att läkarintyget är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg har vissa utseendemässiga justeringar gjorts, till exempel är Försäkringskassans logotyp borttagen och ersatt med SKR:s logotyp.

 • 3. Var finns de nya läkarintygen och när börjar de att gälla?

  Hälso- och sjukvården når de nya läkarintygen i Ineras intygsapplikation Webcert från och med december 2019. Varje region som använder Webcert behöver dock först göra läkarintygen tillgängliga i sitt journalsystem. Detta kommer att ske successivt och innebär att användningen av de nya läkarintygen kommer att starta vid olika tidpunkter i olika regioner och i hälso- och sjukvårdsverksamheterna.

  Logga in i Webcert

  För vårdenheter eller regioner som inte använder Webcert

  För de vårdenheter eller regioner som inte använder intygsapplikationen Webcert kan läkarintygen laddas ner i PDF-format.

 • 4. Vad händer med den nuvarande lösningen med Minimal utskrift?

  I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

Generella frågor om läkarintyg AG 7804

 • 12. Kan jag kräva att arbetstagaren lämnar in det läkarintyg som SKR tagit fram?

  Nej, eftersom det inte finns något formkrav, det vill säga vedertaget intygsformulär, för hur läkarintyget ska se ut under sjuklöneperioden.

  Det som är avgörande är om intyget innehåller den information som krävs för att bedöma om arbetstagarens frånvaro beror på sjukdomen, på vilket sätt arbetsförmågan är påverkad på grund av sjukdom i förhållande till arbetstagarens arbetsuppgifter och vilka eventuella anpassningar som kan möjliggöra viss eller hel arbetsförmåga.

 • 13. Arbetstagaren hävdar att läkaren menar att ett läkarintyg med mycket litet information duger som underlag under sjuklöneperioden – hur ska vi ställa oss till det?

  Under sjuklöneperioden (dag 1-14) är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren dels har rätt vara frånvarande på grund av sjukdom, dels har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren behöver även information om på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt för att eventuellt kunna anpassa arbetsuppgifterna. För att kunna göra dessa bedömningar, behöver arbetsgivaren medicinsk information och det är därför arbetsgivaren som bedömer om informationen i läkarintyget är tillräcklig.

  En arbetsgivare bör i första hand prata med arbetstagaren och förklara förutsättningarna för rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, rätt till sjuklön samt om skyldigheten att delta i en rehabilitering. Självfallet får en bedömning göras i varje enskilt fall där intyget troligtvis är en av flera faktorer som vägs in av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte anser att läkarintyget innehåller tillräckligt med information, bör denne uppmana arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

  I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer även den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

 • 14. Diagnosen framgår inte i läkarintyget, har arbetstagaren rätt att dölja den?

  Ja, i läkarintyget är det valfritt för arbetstagaren att uppge sin diagnos. Av 8 § sjuklönelagen framgår att läkarintyget inte behöver innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren har. Enligt praxis betyder det att diagnosen kan döljas av arbetstagaren.

  Det är dock viktigt att ha i åtanke att arbetstagaren med stöd av intyget ska kunna styrka nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom gentemot sin arbetsgivare. Om diagnos saknas är det därför ännu viktigare med en tydlig beskrivning av aktivitetsbegränsningar med mera i intyget. Se även svar för fråga 13.

 • 15. Arbetstagaren har, utöver diagnosen, även dolt annan information i läkarintyg för sjuklöneperioden. Hur bör vi agera?

  Läkarintyget för sjuklöneperioden innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle möjliggöra att hen ändå kan arbeta helt eller till viss del. Ett läkarintyg som innehåller för lite information kan vara i behov av komplettering, oavsett i vilken form intyget utfärdas.

  Det bör råda kännedom på arbetsplatsen om syftet med skyldigheten att lämna in ett läkarintyg vid frånvaro på grund av sjukdom.

 • 16. Läkarintyget är underskrivet av en sjuksköterska, är det giltigt?

  Enligt sjuklönelagen är det inte giltigt, eftersom det är ett lagkrav enligt 8 § sjuklönelagen att intyget är utfärdat av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön endast om arbetstagaren styrker nedsättning arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare. Samma krav på utfärdandet av intyg ställs även i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

  I Socialstyrelsens föreskrifter framgår i 3 kap 1 § att den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar ett intyg ska ha den kompetens som krävs för att utfärda intyg. Vad som menas med tillräcklig kompetens förtydligas i det Meddelandeblad som är kopplat till föreskriften:

  ”Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 ska intygsutfärdaren ha den kompetens som krävs för att utfärda intyget. Bestämmelsen är professionsneutralt utformad. Det innebär att föreskriften inte specifikt reglerar den kompetensen intygsutfärdare måste ha. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.”

  Med andra ord är det inte möjligt att delegera utfärdande av läkarintyg under sjuklöneperioden till annan profession.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

  I PDF-versionen av sjuklöneintyget ska utfärdaren ange sin befattning, det vill säga läkare eller tandläkare.

  De digitala läkarintygen kan endast signeras av läkare och tandläkare. Om arbetsgivaren erhåller en utskrift av ett läkarintyg utfärdat på SKR-formulär, och som är signerat digitalt, är detta en garanti för att intyget är utfärdat och signerat av en läkare eller tandläkare. Se även svar på fråga 22.

 • 17. Kan vårdenheten skicka sjuklöneintyget elektroniskt eller mejla det till mig som arbetsgivare?

  Nej. Vårdenheten kan endast skicka intyg elektroniskt till Försäkringskassan och det är inte lämpligt att vårdenheten mejlar ett läkarintyg eftersom detta innehåller känsliga personuppgifter.

  Det läkarintyg som läkare eller tandläkare utfärdar under sjuklöneperioden kommer sannolikt i de flesta fall att skrivas ut och undertecknas på vårdenheten. Arbetstagaren har även tillgång till sina intyg i e-tjänsten Mina intyg på 1177.se och kan där skriva ut ett elektroniskt signerat läkarintyg för sjuklöneperioden.

Till arbetsgivare som arbetar inom hälso- och sjukvården

 • Hur gör jag för att ansluta mig till de nya läkarintygen?

  Alla som använder intygstjänsten Webcert kan ansluta sig till de nya intygen.

  Information från Inera om anslutning till de nya läkarintygen

  Användarmanualer för Webcert

  Kontaktuppgifter till Inera vid frågor.

  support@inera.se

 • Hur gör jag om regionen inte är ansluten till Webcerts intygsapplikation?

  Läkarintygen finnas även i PDF-format under Arbetsgivare, sjukfrånvaro.

  Läkarintyg i pdf-format

 • Vilken hjälp kan regionen få vid införande av de nya läkarintygen?

  Information om anslutning och vilket stöd som finns för införande av de nya läkarintygen finns hos Inera.

  Ineras information om anslutning

 • Vad händer med Webcerts Minimal utskrift?

  De så kallade minimala utskrifterna som tidigare har funnits i Webcert tas bort i samband med lanseringen av nya läkarintygen till arbetsgivare, den 3 december 2019. De nya läkarintygen svarar på ett bättre sätt upp mot arbetstagarnas och arbetsgivarnas informationsbehov, utifrån deras uppdrag och utifrån rådande regelverk.

  För de som brukar använda minimala utskrifter kan det bli ett glapp innan de nya läkarintygen är på plats i systemen. Under denna period går det att använda PDF-intygen som finns på SKR:s webbsida, alternativt Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. Kom i så fall ihåg att fråga om patienten har behov att dölja diagnosen och skriv ut en ny version av läkarintyget där diagnos är borttagen.

  Mer om patientens rätt att dölja diagnos finns i fråga 14.

 • Om jag skriver ut och ger patienten ett FK 7804, kan patienten dölja diagnosen genom att stryka över den istället för att jag skriver ett särskilt intyg arbetsgivaren (AG 7804)?

  SKR:s jurister rekommenderar inte att patienten själv ändrar i ett färdigt, signerat läkarintyg som är utskrivet på papper.

  Om din region ännu inte kommit igång med läkarintyg till arbetsgivare går det bra att använda intygen i PDF-format som finns under Arbetsgivare, sjukfrånvaro.

  Läkarintyg pdf-format

  Ett annat alternativ är att skriva ut ett nytt intygsutkast på Försäkringskassans intyg, där diagnosen inte är med, signera och skriv ut (det kommer då att stå utkast på den versionen, det går inte att utfärda ett vanligt FK-intyg utan diagnos, som är obligatorisk).

 • Kommer de nya intygen att finnas i Mina intyg?

  Ja! Läkarintygen för patientens arbetsgivare som utfärdas av hälso- och sjukvården finns även i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se. Där kan patienten själv se och hantera sina intyg. Läkarintygen kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.

  Hänvisa gärna patienten till Mina intyg där hen själv kan skriva ut sitt intyg.

  Hantera läkarintyg på 1177

 • Kommer patienten att kunna se sina tidigare intyg i Mina intyg när de nya intygen införs?

  Ja, patientens tidigare intyg kommer att finnas kvar i Mina intyg.

 • Kan patienten se alla sina intyg i Mina intyg? Även det första arbetsgivarintyget?

  Ja.

 • Hur sker den fortsatta utvecklingen av dessa läkarintyg?

  På liknande sätt som med andra intyg sker en ständig utveckling. Förslag på ändringar och förbättringar kan tas emot av SKR och Inera. SKR har rollen som innehållsförvaltare av läkarintygen och Inera har rollen som teknisk förvaltare av läkarintygen i Webcert och Mina intyg.

 • Kan jag se läkarintygen i Intygsstatistik och Rehabstöd?

  Intygen går att se i Intygsstatistik, men i nuläget visas de inte i Rehabstöd.

Specifika frågor om läkarintyg AG 1-14

 • Varför har SKR tagit fram ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden?

  Läkarintyget har tagits fram av SKR och arbetsgivarorganisationer för att tydliggöra patientens och arbetsgivarens behov av relevant medicinsk information tidigt i sjukfallet.

  Ett tydligare läkarintyg för sjuklöneperioden bör förenkla för hälso- och sjukvården att utfärda intyg tidigt i ett sjukfall. Det minskar även risken för behov av kompletteringar av läkarintyg.

  Läkarintyget innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle göra det möjligt för hen att arbeta till viss del.

  SKR ser att det finns behov av ett läkarintyg som stämmer överens med arbetsgivarnas ansvar och rådande regelverk, bland annat utifrån dataskyddsförordningen, GDPR, och Socialstyrelsens intygsföreskrift.

 • När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

  Patienten är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag åtta i sjuklöneperioden. I vissa fall kan patienten vara skyldig att lämna intyget tidigare.

  Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid en första bedömning bedöms passera dag 14 rekommenderar vi att du istället använder arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg, Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804).

  • Patienten ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget.
  • Läkarintyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.
  • Patienten kan se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se, patienten kan däremot inte ändra något av innehållet i läkarintyget.
  • Upplys gärna patienten om var läkarintyget finns och hänvisa till Mina intyg. Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg.

  Mina läkarintyg hos 1177.se

Specifika frågor om läkarintyg AG 7804

 • Vad är det för skillnad på Försäkringskassans läkarintyg om sjukpenning FK 7804 jämfört med arbetsgivarversionen, AG 7804?

  Skillnaden är mycket liten. I AG 7804 är patientens diagnos valbar, läkaren måste göra ett aktivt val om diagnosen ska vara med i intyget eller inte. I utskriften av intyget är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp. Intyget har även ett nytt namn och rubrik.

  I AG 7804 finns i stort sett samma frågor som i Försäkringskassans läkarintyg. Informationen i Försäkringskassans läkarintyg kan enkelt föras över till och återanvändas i läkarintyget till arbetsgivaren. I Webcert finns också ifyllnadsstöd som handlar om arbetsgivaren istället för Försäkringskassan. Läkarintyg till patientens arbetsgivare behöver signeras på nytt eftersom det blir ett nytt intygande av information.

 • Kan jag ändra i informationen som hämtas från Försäkringskassans läkarintyg?

  Ja. Tänk dock på vilken information som arbetsgivaren behöver utifrån sitt rehabiliteringsuppdrag, se även fråga 10.

  Så mycket som möjligt av informationen från Försäkringskassans läkarintyg bör återanvändas för att arbetsgivarna ska få tillräcklig information för sitt uppdrag och ansvar inom sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsgivaren har motsvarande behov av information som Försäkringskassan, dels på grund av arbetsgivarens omfattande rehabiliteringsansvar, dels på grund av att det underlättar samverkan med Försäkringskassan.

  Om arbetsgivaren inte erhåller tillräcklig och relevant information kan arbetsgivaren begära av individen att läkarintyget behöver kompletteras.

 • Vad kan konsekvensen bli för patienten om intyget är för kortfattat?

  Patienten, i sin roll som arbetstagare, riskerar sin rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom om läkarintyget inte ger den information som arbetsgivaren behöver. Det kan då ses som olovlig frånvaro från arbetet och kan, under vissa förutsättningar, få arbetsrättsliga konsekvenser, exempelvis i ett uppsägningsförfarande.

  Informationen i läkarintyget har även betydelse för den arbetsplatsinriktade rehabilitering som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att erbjuda individen.

 • Måste jag skriva ett FK 7804 först, innan jag utfärdar AG 7804?

  Ja, för att kunna återanvända informationen på ett enkelt sätt.

  Det går visserligen att utfärda ett AG 7804 först, men det är i dagsläget tyvärr inte möjligt att tanka över informationen från AG 7804 till Försäkringskassans läkarintyg FK 7804. AG 7804 togs fram med tanke på de längre sjukfallen, när läkaren ändå behöver utfärda ett intyg till Försäkringskassan, för att förenkla processen med att utfärda läkarintyg med olika syften och olika slutmottagare.

 • Hur utfärdar jag ett AG 7804 när journalsystemet är integrerat med Webcert?

  Du får en fråga om du vill utgå från Försäkringskassans intyg FK 7804 när du vill skapa ett nytt AG 7804 (se vidare kap 5.11 i Webcerts manual). Manualen för Webcert är uppdaterad och finns att läsa eller ladda ner från Ineras öppna sajt för manualer och införandedokumentation.

  Användarmanualer för Webcert

  För de regioner som integrerat sitt journalsystem med Webcert finns det ingen knapp eller liknande för att skapa ett AG 7804 från ett FK 7804.

 • Hur utfärdar jag ett AG 7804 i det fristående Webcert?

  För de vårdgivare och användare som använder fristående Webcert går det att skapa AG 7804 direkt i Webcert. Intyget går dels att välja ur en lista av intyg i Webcert, dels går det att skapa via en ”knapp” i FK 7804-intyget. Manualen för Webcert är uppdaterad och finns att läsa eller ladda ner från Ineras öppna sajt för manualer och införandedokumentation.

  Användarmanualer för Webcert

 • Måste jag alltid skriva två intyg under hela sjukfallet? Det vill säga, både Försäkringskassans intyg (FK 7804) och SKR:s läkarintyg för arbetsförmåga (AG 7804)?

  Under sjuklöneperioden behöver patienten ett läkarintyg till sin arbetsgivare, bland annat för att ha rätt till sjuklön och rätt att vara frånvarande från arbetsplatsen. I dessa fall går det bra att använda ett läkarintyg för sjuklöneperioden. Det är ett av skälen till att SKR tagit fram ett särskilt intyg för sjuklöneperioden, som är kortfattat för de sjukfall som med stor sannolikhet stannar inom sjuklöneperioden.

  Om du bedömer att sjukfallet inte kommer att hålla sig inom sjuklöneperioden kan du istället använda AG 7804 (som bygger på Försäkringskassans intyg FK 7804, som behövs från dag 15) redan under sjuklöneperioden. (Se vidare fråga 7.)

  Du behöver alltså inte alltid utfärda både intyg till Försäkringskassan och arbetsgivare per automatik under hela sjukfallet. Utgå från patientens behov och situation, det vill säga om sjukfallet kan antas avslutas inom sjuklöneperioden.

  Arbetsgivarna har behov av medicinsk information utifrån sitt ansvar inom den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, även efter dag 14. I de flesta fall behöver arbetsgivaren motsvarande information som Försäkringskassan efterfrågar, vilket är anledningen till att AG 7804 tagits fram.

  Se mer om varför arbetsgivaren behöver information i svar för fråga 10.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.