Publicerad 27 augusti 2021

LPI och LPIK

Prisindexen LPI och LPIK är avsedda att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

Prisindexen LPI och LPIK

Två filer finns tillgängliga på denna sida – dels ny prognos, dels utfall för föregående år.

Prognos vid var skatteunderlagsprognos

Prognos för LPI och LPIK, uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Nästa planerade prognos och nästa nya LPI/LPIK publiceras den 30 september.

LPIK-tabell för åren 2020–2026, 2021-08-26 (Excel) Excel, 16 kB.

Utfall i mars

Utfall i LPI och LPIK för föregående år publiceras i mars i ett EkonomiNytt. De historiska utfallen från 1980 och framåt finns samlade i Excelbilagan till detta EkonomiNytt.

Utfall av LPI och LPIK för 1980–2020 i EkonomiNytt 04/2021

Så tas LPI och LPIK fram

Landstingsprisindex (LPI) och prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) tas fram genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer de båda indexen åt.

Användningsområden för LPI och LPIK

LPI är avsett att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Det nyare LPIK är även det avsett att användas för regionsektorn som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. Det kommer på sikt att ersätta LPI.

Nytt sätt att beräkna lönekostnader med LPIK

Från december 2010 har SKL (SKR sedan den 27 november 2019) fastprisberäknat kommunernas och regionernas kostnadsutveckling på ett delvis nytt sätt. Förändringen gäller lönekostnaderna.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) är ett ytterligare prisindex för fastprisberäkning av regionernas kostnader. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. Det första utfallet avser 2009–2010.

En övergångsperiod med LPI

Det befintliga Landstingsprisindex (LPI) kommer att finnas kvar under en övergångsperiod eftersom många avtal regleras med LPI.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset