Publicerad 8 januari 2024

Kommunala valprocesser för valadministration

Valadministrationen är en komplex process som sträcker sig över flera månader. En processkartläggning över administrationen kring valet gör organisationen mindre sårbar vid till exempel en generationsväxling. SKR har utvecklat ett exempel på processkartläggning för valadministration i syfte att beskriva valadministrativa processer vid kommuner.

Ett exempel på valprocesser

Örebro kommuns processbeskrivning har legat till grund för normalprocessen men med vissa tillägg och modifikationer efter intervjuer med andra kommuner. Exemplet som SKR har tagit fram är inte komplett utan behöver kompletteras med Valmyndighetens

 • riktlinjer
 • handledningar
 • manualer.

Om du önskar ta del av exempel på valprocesser i kommuner vänligen kontakta SKR.

Ansvarsområden för valadministration

Valmyndigheten

 • Planera och samordna genomförande av RKL-, EP- och Sametingsval och även Folkomröstning.
 • Utveckla och underhålla IT-stöd för val, som till exempel Valdatasystemet.
 • Ta fram manualer och utbildnings material.
 • Fördela mandat mellan partier och fastställa ledamöter till Riksdag och Europaparlamentet.
 • Utbildar även Länsstyrelsernas regionala valmyndighet.

Kommunal valnämnd

 • Utse röstmottagare.
 • Besluta om vallokaler.
 • Ansvara för förtidsröstning.
 • Genomföra preliminär rösträkning.
 • Betala arvoden och hyror.
 • Utbilda röstmottagare.

Länsstyrelsen, regional valmyndighet

 • Besluta om valdistrikt.
 • Genomföra slutlig rösträkning.
 • Fastställa resultat av Kommunfullmäktigeval och Regionfullmäktigeval.
 • Utbildar även Kommunala valnämnder.

Översikt och innehåll för valprocessen

Översiktlig processbeskrivning och innehåll för valprocessen. Se de olika stegen i texten. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 1. Dimensionera valdistrikt och valkretsar
 2. Beslutsprocess dimensionering
 3. Lokaler
 4. Material till förtidsröstning
 5. Extern information
 6. Administrera personal före val
 7. Obligatorisk utbildning
 8. Transporter
 9. Förtidsröstning
 10. Hantera övriga förtidsröster
 11. Administrera valdag
 12. Valnämndens preliminära rösträkning
 13. Administrera personal efter val
 14. Lagerhållning

1. Dimensionerna valdistrikt och valkretsar

Dimensionera valdistrikt och valkretsar. Valkansliet och kommunens statistiker. Beskrivning av de olika stegen nedan. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet kontrollerar information och statistik från länsstyrelsen och Valmyndigheten och uppmärksammar förändringar. Beroende på förändringar i befolkningsstatistik kan valdistrikten behöva ses över och göras om.
 • Valkansliet överlämnar statistik till kommunens statistiker, som kompletterar med kommunens prognos och tar fram kartunderlag.
 • Kommunens statistiker överlämnar sedan sitt underlag till valkansliet, som dimensionerar valdistrikt och valkretsar och skapar beslutsunderlag.

1. Rutinbeskrivning Dimensionera valdistrikt och valkretsar (Word) Word, 48 kB.

1. Checklista Dimensionera valdistrikt och valkretsar (Word) Word, 48 kB.

2. Beslutsprocess dimensionering

Beslutsprocess dimensionering. Valkansliet, valnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, länsstyrelsen. Se processen under bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet överlämnar beslutsunderlag till valnämnden.
 • Om valnämnden godkänner underlaget överlämnas det till kommunstyrelsen, annars används senast beslutade dimensionering.
 • Om länsstyrelsen godkänner underlaget överlämnas det till kommunfullmäktige, annars används senast beslutade dimensionering.
 • Om kommunfullmäktige fattar beslut (senast den 31 oktober) baserat på underlaget överlämnas det till kommunstyrelsen, annars används senast beslutade dimensionering.
 • Om kommunstyrelsen fastställer kommunfullmäktiges beslut (senast den 1 december) används den nya dimensioneringen, annars används senast beslutade dimensionering

3. Lokaler

Lokaler. Valkansliet, valnämnden. Se detaljerad text under bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valdagen är beslutad. Valkansliet inventerar och bokar lokaler för förtidsröstning och valdagen och inventerar och preliminärbokar röstningslokaler.
 • Valkansliet och valnämnden stämmer sedan av och fastställer policy för lokaler.
 • Valkansliet inventerar behov av nya röstningslokaler, besiktigar nya lokaler enligt kravspec. och preliminärbokar dem eventuellt.
 • Efter det tar valkansliet ett beslut om lokalerna kan godkännas. Om man anser att de inte kan godkännas får valkansliet återgå till att inventera behov och besiktiga lokaler.
 • Anser valkansliet att lokalen kan godkännas behöver också valnämnden godkänna lokalen. Godkänns den inte av valnämnden får valkansliet återgå till att inventera behov och besiktiga lokaler.
 • När lokalerna är godkända även av valnämnden bekräftar valkansliet lokalbokningarna och uppdaterar valdatasystemet.

3. Rutinbeskrivning Lokaler (Word) Word, 48 kB.

3. Checklista Lokaler (Word) Word, 47 kB.

4. Material till förtidsröstning

Material till förtidsröstning. Valkansliet och röstmottagare. Utförlig beskrivning i text nedanför. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Materialbehovet inventeras och valkansliet dimensionerar material för förtidsröstning.
 • Valkansliet beställer sedan material från Valdatasystemet och kontrollerar leveransen när den kommer. Valkansliet kompletterar också inredning till förtidsröstningslokaler och ser till att egna trycksaker produceras.
 • Inför förtidsröstningen packar och levererar valkansliet material till de olika förtidsröstningslokalerna.
 • Röstmottagare tar emot och kontrollerar materialet och genomför förtidsröstning.

4. Rutinbeskrivning Material till förtidsröstning (Word) Word, 48 kB.

4. Checklista Material till förtidsröstning (Word) Word, 48 kB.

5. Material på valdagen

Material på valdagen. Valkansliet, röstmottagare. Se mer utförlig beskrivning i text nedanför. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet packar material för valdagen och packar ordförandepåse.
 • Materialet överlämnas till röstmottagare och levereras till lokal för röstmottagning.
 • Röstmottagare genomför val och plockar sedan ihop materialet. Det återlämnas till Valkansliet, som arkiverar det i materiallager eller centralförråd.

5. Rutinbeskrivning Material på valdagen (Word) Word, 48 kB.

5. Checklista Material på valdagen (Word) Word, 47 kB.

6. Extern information

Extern information. Valkansliet, valnämnden, kommunikationsavdelningen. Bilden beskrivs utförligt nedanför. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet inventerar den befintliga informationen på olika plattformar och stämmer av innehållet och uppdateringsbehov med valnämnden.
 • Valkansliet uppdaterar informationen och skapar ett manus till kungörelse, som överlämnas till kommunikationsavdelningen.
 • Kommunikationsavdelningen publicerar informationen på olika plattformar och beställer annonsplats i lokalpress.
 • Valkansliet skapar kommunikationsplan/rutiner för mediahantering tillsammans med valnämnden och informerar all berörd personal om dessa.

6. Rutinbeskrivning Extern information (Word) Word, 49 kB.

6. Checklista Extern information (Word) Word, 48 kB.

7. Administrera personal före val

Administrera personal före val. Valkansliet, röstmottagare, valnämnden, löneenheten. Mer utförligt beskrivet under bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet ser över behovet av röstmottagare, uppdaterar befintliga register och sänder förfrågan till de som tidigare har varit röstmottagare.
 • De tidigare röstmottagarna svarar på förfrågan och valkansliet uppdaterar registren och nyrekryterar.
 • Sedan överlämnar valkansliet underlaget till valnämnden, som utser röstmottagare per valdistrikt.
 • Valkansliet placerar röstmottagare, sänder bekräftelser till dem och kontrollerar arvodesunderlag, som sedan sänds till löneenheten.
 • Vid sena återbud nyrekryterar valkansliet om behov finns, och samma process upprepas i sådana fall.

7. Rutinbeskrivning Administrera personal före val (Word) Word, 49 kB.

7. Checklista Administrera personal före val (Word) Word, 48 kB.

8. Obligatorisk utbildning

Obligatorisk utbildning. Valkansliet och röstmottagare. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet kontrollerar eventuella nyheter i lagstiftningen och i valmyndighetens utbildningsmaterial på Valmyndighetens webbplats och schemalägger utbildning.
 • Valkansliet bokar lokal med förtäring, planerar innehåll och material till utbildningen och bjuder in samtliga röstmottagare till utbildningstillfällena.
 • Röstmottagare anmäler sig och valkansliet registrerar inkomna svar, kontrollerar svarsfrekvens och ringer de som inte har svarat. Sedan sänder valkansliet ut kallelser och genomför utbildningen med röstmottagarna som deltagare.

Valmyndigheten


8. Rutinbeskrivning Obligatorisk utbildning (Word) Word, 49 kB.

8. Checklista Obligatorisk utbildning (Word) Word, 50 kB.

9. Transporter

Transport. Valkansliet, extern leverantör. Utförlig beskrivning, nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet dimensionerar och schemalägger transporter för det material som ska transporteras i samband med valet.
 • Valkansliet bokar bilar och köper in transporttjänster och uppdaterar sedan sina register över transportuppgifter.
 • Inför transporterna kontrollerar valkansliet om parkeringstillstånd behövs vid någon röstningslokal och hämtar bilar från garage eller hyrfirma om det är aktuellt. Valkansliet packar bilarna (både inför och efter val) och genomför transporter om tjänsten inte har köpts in.
 • Bilar återlämnas till garage eller hyrfirma om det är aktuellt.

9. Rutinbeskrivning Transporter (Word) Word, 50 kB.

9. Checklista Transporter (Word) Word, 48 kB.

10. Förtidsröstning

Förtidsröstning. Valkansliet, röstmottagare, väljare, extern kommun. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Inför förtidsröstningen säkerställer valkansliet att det finns en förteckning över vilka partier som deltar i respektive val. De iordningsställer också lokalerna, levererar material och öppnar servicetelefonen.
 • Väljaren som ska förtidsrösta anmäler sig och röstmottagare fyller i väljarförteckning och lämnar över valkuvert. När väljaren har förtidsröstat lämnas röstkuverten till röstmottagare, som räknar väljarförteckning och ytterkuvert och paketerar i omslag.
 • Ytterkuverten överlämnas till Valkansliet, som sorterar dem och registrerar förtidsröster i *Valportalen.
 • Röster från väljare från andra kommuner postar valkansliet till aktuella kommuner och röster från väljare från den egna kommunen packar och plomberar valkansliet per valdistrikt. Denna process pågår till valdagen, då förtidsröstningen avslutas.
 • Valkansliet transporterar sedan bort material och utrustning och återställer lokalerna.

10. Rutinbeskrivning Förtidsröstning (Word) Word, 50 kB.

10. Checklista Förtidsröstning (Word) Word, 51 kB.

* I Valmyndighetens Valportal som kommuner har tillgång till.

11. Hantera övriga förtidsröster

Hantera övriga förtidsröster. Hämta röster, sortera och registrera, packa och plombera, låsa in. Förtidsröstning före valdag i annan kommun, förtidsröstning utomlands, förtidsröstning från lokal öppen på valdagen. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

Övriga förtidsröster hanteras av valkansliet på följande sätt:

 • Valkansliet hämtar utlandsröster och förtidsröster från andra kommuner på posten samt hämtar röster från förtidsröstningslokaler som är öppna på valdagen. Alla ytterkuvert sorteras per valdistrikt och rösterna registreras i Valdatasystemet.
 • Utlandsröster, förtidsröster som postats från andra kommuner och röster från väljare från den egna kommunen som röstat i förtidsröstningslokal på valdagen packas och plomberas per valdistrikt. Valkansliet postar röster från väljare från andra kommuner som röstat i förtidsröstningslokal på valdagen till aktuell kommun.
 • Valkansliet låser in förtidsröster från andra kommuner och utlandsröster som är ambassadröster (vita kuvert) till valdagen.
 • Utlandsröster som är brevröster (gula kuvert) och röster från väljare från den egna kommunen som röstat i förtidsröstningslokal på valdagen låser valkansliet in till valnämndens preliminära rösträkning.

11. Rutinbeskrivning Hantera övriga förtidsröster (Word) Word, 49 kB.

11. Checklista Hantera övriga förtidsröster (Word) Word, 51 kB.

12. Administrera valdag

Administrera valdag. Valkansliet, röstmottagare. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valkansliet tar fram inlåsta förtidsröster och dukar upp inför hämtning, dessa överlämnas sedan till röstmottagare.
 • Valkansliet öppnar telefonjouren som de håller under dagen och genomför transporter (av förtidsröster, material, ambulerande röstmottagare).
 • Röstmottagare arbetar med genomförande av val (*se Valmyndighetens manual för genomförande av val) och transporterar sedan valkassar till valkansliet, som låser in den röda valkassen till valnämndens preliminära rösträkning och transporterar övriga valkassar till länsstyrelsen.

12. Rutinbeskrivning Administrera valdag (Word) Word, 51 kB.

12. Checklista Administrera valdag (Word) Word, 51 kB.

* Valmyndighetens manual för genomförande av val uppdateras och publiceras inför varje val. Valmyndigheten tillhandahåller materialet.

13. Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning. Valkansliet, valnämnden, länsstyrelsen. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Valnämndens preliminära rösträkning utförs på onsdagen och eventuellt torsdagen efter valdagen.
 • Valkansliet utrustar lokalen, tar fram inlåsta röster och röstlängder och dukar upp efter valkrets.
 • Valnämnden inväntar kungjort klockslag och genomför sedan sin preliminära rösträkning. Valnämnden rapporterar in det preliminära valresultatet i *Valportalen, packar enligt Valmyndighetens rutin och transporterar valkassar till valkansliet.
 • Valkansliet transporterar i sin tur valkassarna till länsstyrelsen, som kvitterar leveransen, och processen med att betala ut arvoden kan påbörjas (se 14. Administrera personal efter val).

13. Rutinbeskrivning Valnämndens preliminära rösträkning (Word) Word, 50 kB.

13. Checklista Valnämndens preliminära rösträkning (Word) Word, 48 kB.

* I Valmyndighetens Valportal som kommuner har tillgång till.

14. Administrera personal efter val

Administrera personal efter val. Valkansliet, röstmottagare, löneenheten. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Efter att valnämnden har utfört den preliminära rösträkningen ska arvoden betalas ut.
 • Röstmottagare rapporterar sin tid och valkansliet kontrollerar uppgifterna och attesterar tidrapporter.
 • Valkansliet skickar sedan de attesterade tidrapporterna till löneenheten, som betalar ut arvoden.

14. Rutinbeskrivning Administrera personal efter val (Word) Word, 49 kB.

14. Checklista Administrera personal efter val (Word) Word, 47 kB.

15. Lagerhållning

Lagerhållning. Valkansliet. Utförlig beskrivning nedanför bilden. Förstora bilden

Klicka på bilden för större version

 • Administrationen av lagerhållning påbörjas när den preliminära rösträkningen är avslutad.
 • Tillsammans med arkivpersonal tar valkansliet hand om material och utrustning (rensar och sorterar, underhåller och arkiverar enligt fastställd arkivplan).
 • Valkansliet ser också till att register över röstmottagare och lokaler är uppdaterade, så att det finns en beredskap inför ett eventuellt nytt val.

15. Rutinbeskrivning Lagerhållning (Word) Word, 49 kB.

15. Checklista Lagerhållning (Word) Word, 47 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.