Publicerad 11 april 2024
Frågor och svar

Vad innebär skyddsarbete?

En arbetstagare är skyldig att på begäran av arbetsgivaren utföra skyddsarbete, se KHA § 27. Begreppet ”skyddsarbete” ska tolkas restriktivt. Skyddsarbete får beordras först när en akut situation är för handen. Det ska vara fråga om sådant arbete som oundgängligen måste utföras, som krävs för att avveckla den konfliktdrabbade verksamheten på ett tekniskt försvarligt sätt eller för att förebygga fara för människor eller skada på egendom.

För att avgöra vilka situationer som kräver att arbetsgivaren beordrar skyddsarbete behövs en helhetsbedömning. Arbetsgivaren beslutar sedan utifrån helhetsbedömningen om skyddsarbete måste beordras. Arbetsgivaren analyserar verksamheten och ser över vad som krävs för att det inte ska uppstå till exempel fara för människor, vilka kompetenser som är nödvändiga och om det finns några alternativa lösningar att ta till istället för att beordra skyddsarbete. Arbetsgivaren ska om möjligt använda andra sätt att lösa situationen, till exempel tillfälliga förflyttningar (notera dock arbetstagarnas neutralitetsrätt), eller att enhetsledningen eller förtroendevalda utför arbetsuppgifterna. Om det inte går att lösa situationen på andra sätt kan det bli aktuellt att beordra skyddsarbete.

Innan beslut om att påbörja skyddsarbete fattas ska arbetsgivaren förhandla enligt 11 § MBL , om det är möjligt. Oftast är dock skyddsarbete så brådskande av naturen att det måste utföras före förhandlingen på grund av synnerliga skäl. Förhandlingsskyldigheten får då fullgöras i efterhand.

Det är arbetsgivaren som beslutar om skyddsarbete. Arbetstagarorganisationen har inte tolkningsföreträde när det gäller bedömningen av beslut om skyddsarbete.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.