Publicerad 18 april 2024
Frågor och svar

Vad innebär kravet på att förhandla om en stridsåtgärd är samhällsfarlig?

Om en arbetsgivare bedömer att en varslad eller utbruten stridsåtgärd är samhällsfarlig, ska arbetsgivaren begära förhandling hos motparten med syfte att undvika, begränsa eller avbryta stridsåtgärden. Förhandlingen ska ske på lokal nivå och genomföras på ett sådant sätt att identifierade svårigheter diskuteras noga i sak och samtliga möjligheter till lösningar för att säkerställa minimifunktionen i aktuell verksamhet uttömts.

Arbetsgivaren ska i sin framställan om lokal förhandling ange sitt yrkande, till exempel hur många fler vårdplatser som behövs eller hur många fler personer som behöver vara i arbete på den eller de specificerade enheter där konfliktåtgärderna bedöms medföra samhällsfara. Som en bilaga till förhandlingsframställan bör arbetsgivaren bifoga en risk- och konsekvensbeskrivning av stridsåtgärden. Vid den lokala förhandlingen ska arbetsgivarens yrkanden och faktaunderlag gås igenom. Den fackliga organisationen ska svara och om de anser att stridsåtgärden inte är samhällsfarlig bör de motivera det. Resultatet av förhandlingen blir en kompromiss/enighet eller att förhandlingen avslutas i oenighet.

Om enighet inte kan uppnås vid förhandlingen, får arbetsgivaren hänskjuta ärendet till Centrala nämnden, som prövar om stridsåtgärden är samhällsfarlig se KHA § 31. När ett ärende har inkommit till Centrala nämnden ska den del av stridsåtgärden som är föremål för prövning och som inte redan påbörjats skjutas upp till dess att nämnden prövat frågan, dock högst 14 dagar, KHA § 33. Om en konfliktåtgärd redan har påbörjats, fortgår den i avvaktan på nämndens beslut.

Om en stridsåtgärd har brutit ut och arbetsgivaren anser att ett arbete oundgängligen måste utföras, till exempel medan förhandlingen eller nämndens prövning pågår, kan arbetsgivaren beordra skyddsarbete, se frågan om skyddsarbete.

Läs mer i Konfliktanvisningar avsnitt 5.4.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.