Publicerad: 11 september 2020

Förskola

Förskolan styrs av skollag och läroplan som beskriver värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

kulram_620x219

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Varje barn ska ges förutsättningar till utveckling och lärande genom att leka, skapa och utforska. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen. Det pedagogiska arbetet leds och samordnas av rektor. Undervisningen i förskolan sker under ledning av legitimerad förskollärare. I förskolans arbetslag ingår förutom legitimerad förskollärare även annan personal med utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande. Här är utbildade barnskötare en viktig personalgrupp. I arbetslaget kan även bild-, drama- och musikpedagoger samt modersmålspedagoger ingå.

I verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada finns faktauppgifter och statistik om förskolan.

Jämföraren, Kolada (nytt fönster)

Nationella minoriteter - rättigheter i förskola

I en webbsändning får du bland annat information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola.

Webbsändning 21 februari 2020: Aktuellt från SKR – förskola och skola

Videon handlar om Charlottendals väsentligt tvåspråkiga förskola på nationella minoritetsspråk.

SKR:s ramavtal för förskolebyggnader

SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Byggnaderna har upphandlats med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

Upphandling, förskolor

Som underlag till ramavtalet har ett funktionsprogram för förskolebyggnader tagits fram.

Funktionsprogram för förskolebyggnader (PDF, nytt fönster)

Förskolans fysiska miljö

Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av kunskap baserad på forskning om förskolans lokaler. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmän vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering, SKR:s webbutik

På Skolverket finns mer information och statistik om förskola, samt förskolans styrdokument.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!