Publicerad: 27 november 2019

Krisberedskap

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin krisberedskap. Därmed verkar vi även för att stärka hela samhällets krisberedskap.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • verksamhetsutveckling som genomförs tillsammans med kommuner och regioner
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar
  • samordning av kommunernas och regionernas deltagande i samverkansområdena, samt andra nationella forum för krisberedskap.

SKR tycker: Krisberedskap

SKR vill ha sektorsansvar för krisberedskap i kultur- och fritidssektorn

Besöksmål och evenemang inom kultur- och fritidssektorn har i flera fall utgjort måltavlor för terrorattentat i Europa under de senaste åren. SKR anser att regeringen bör införa ett sektorsansvar för krisberedskap, civilt försvar och skydd mot terrorism i kultur- och fritidssektorn (se yttrandet sidan 11).

SKR:s yttrande över Besöksnäringsutredningens betänkande (PDF, nytt fönster)

SKR vill ha mer stöd till skolans arbete med krisberedskap

SKR anser att Utbildningsdepartementet bör ge Skolverket i uppdrag att över tid stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola, förskola och förskoleklass.

SKR:s hemställan om uppdrag till Skolverket (PDF, nytt fönster)

SKR efterfrågar stöd för att förebygga terrordåd med fordon

Förebygga terrordåd med fordon – kommunernas inspel

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap

SKR har svarat på Energimyndighetens remiss av utredningen Tydligare ansvar och roller.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap (PDF, nytt fönster)

Skapa bättre långsiktighet i arbetet med krisberedskap

SKR har i ett yttrande om finansieringen av civilt försvar även lyft behovet av en reformerad finansiering av arbetet med fredstida krisberedskap.

SKR:s yttrande: MSB:s redovisningar om civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Genomgripande förändringar krävas för svensk krisberedskap

SKR:s dåvarande ordförande Lena Micko efterlyste 2015 genomgripande förändringar av svensk krisberedskap:

  • nationella satsningar på krisberedskap inom skola, sjukvård och socialtjänst
  • ökat fokus på krisberedskap på lokal nivå – till exempel inom övningsverksamheten
  • en ny styrmodell för krisberedskapen som omfattar inriktning, styrning, finansiering och uppföljning.

Lena Micko på Mötesplats samhällssäkerhet 2015

Gör om samverkansområdena och inför sektorsansvar

SKR anser att den nuvarande indelningen av samverkansområden inte är ändamålsenlig. Istället bör en ny samverkansstruktur skapas som i första hand bygger på sektorsvis samverkan. Detta förutsätter ett tydligt reglerat sektorsansvar för krisberedskapen – vilket i dag saknas.

SKR:s yttrande till MSB: Översyn av samverkansområdena (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!