Publicerad 13 februari 2024

Krisberedskap, kommuner

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2024–2026 om ersättning till kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Förlängd och justerad överenskommelse för kommunernas krisberedskap 2024–2026 (PDF) Pdf, 259 kB.

Utvecklingen av kommunernas förmåga inom det civila försvaret ska ske utifrån respektive kommuns utgångsläge och behov av utveckling.

Huvuddelen av ersättningen ska användas till personalkostnader. Ersättningen får även användas till att medverka i länsstyrelserna, men även andra aktörers, planering och aktiviteter som syftar till att stärka krisberedskapen eller det civila försvaret. Det är även möjligt att använda ersättningen till vissa begränsade investeringar som tydligt stärker krisberedskapen eller det civila försvaret.

Fakta om överenskommelsen

 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
 • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för kommunernas arbete omfattar 362 miljoner kronor för uppgifter enligt LEH, 260 miljoner kronor till civilt försvar i allmänhet och 27 miljoner kronor till Rakel.

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap, kommuner

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap är en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan experter, strateger och andra befattningar inom civilt försvar och/eller krisberedskap i kommuner.

Intresseanmälan för deltagande i samarbetsrummet

Handbok i civil beredskap

Handbok i civil beredskap för kommuner

MSB och SKR har tillsammans tagit fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur de kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter. Kommande kapitel, som tas fram av MSB, fokuserar på civil beredskap.


Exempel på stabsarbete i kris

Västerås stad har i samarbete med SKR tagit fram ett material där de beskriver hur de arbetat med sin krisorganisation under Coronapandemin.

Stabsarbete vid kris, så fungerar det i Västerås stad (PDF) Pdf, 1 MB.

Lagen om extraordinära händelser (LEH)

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, riksdagen

I lagen om (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH) anges ett antal uppgifter för kommunerna. Kommunerna ska bland annat:

 • genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • ha en plan för hantering av extraordinära händelser
 • ha en krisledningsnämnd
 • utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal
 • rapportera till staten.

Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.