Publicerad 28 maj 2021

Informatikarbete

Mål

Syftet med informatikarbetet är för att förenkla överföringen av information från vårddokumentation till kvalitets­register. För att uppnå en samverkan, interoperabilitet, måste vårdgivare och register vara överens om hur man entydigt kan identifiera den information i vård­doku­men­tationen som registret efter­frågar. Användning av en gemensam referensmodell är nödvändig för att uppnå generalitet och undvika skilda tolkningar. Ett mål med informatikarbetet är framtagning av en entydig dokumen­ta­tion av registrets informationsbehov grundat på gemensamma standards, idag Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur.

Informatikarbetet

Arbetet bedrivs tillsammans med representation från både kvalitetsregistret, vårdgivare och eventuellt stöd från Socialstyrelsen. Registers informationsbehov analyseras med avseende på informationsklasser och på villkor och andra kontextuella bestämningar. Här ingår bestämning av bland annat var i vårdprocessen efterfrågade informationselement uppträder och hur dessa då dokumenteras, exempelvis före eller efter en behandling. Ofta blir tidmässiga bestämningar ut­slags­givande och det är viktigt att dessa specificeras noga.

Registrets frågor om utfall, exempelvis alla "ja/­nej"-frågor bryts upp i de informationselement som krävs för ett möjligt svar. Man tittar också på vilka termer och begrepp som är gemensamma för flera register. Alla berörda klasser och attribut listas med koppling till använda terminologier, kodverk och identifierare. 

Strukturerad vårddokumentation

En förutsättning för automatisering av informationsöverföring till kvalitetsregister är att efterfrågade underlag över huvud taget är journalförda. Vidare måste dessa också kunna läsas maskinellt. I samband med kvalitetsregistrens informatikarbete så lyfter man på frågor som också berör förutsättning hos respektive vårdgivare. Automatisering av informationsöverföring till ett kvalitetsregister utgör en realisering av den nyttopotential som det överlag finns i ökad struktur och entydighet i journalföringen. Det innebär typiskt en ömsesidig nytta att arbeta parallellt med strukturering av journal och med informationsöverföring.

Informationsspecifikation

Leveransen från arbetsgruppen är vad som benämns en informationsspecifikation, det vill säga en sammanställd strukturerad dokumentation som med fördel görs i ett informations­modellerings­verktyg. Ut ur detta verktyg går det att generera dokument efter behov. Specifikationen är en levande dokumentation som ska följa registrets utveckling och versionshanteras.

Idag får registren stöd via en dedicerad nationell arbetsgrupp, NAG, som har uppdrag under sam­verkans­grupp NSG Nationella kvalitets­register och NSG Strukturerad vård­dokumentation. Sam­ti­digt pågår initiativ för att bredda kompetens och föra ut metodik runt arbete med informa­tions­specifikationer, närmast att kvalitetregistren själva tillsammans med sina stöd­organi­sa­tioner, RCO, ska kunna ta över förvaltningsansvaret för den egna informations­specifika­tionen.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.