Publicerad 8 augusti 2022

Organisation

De olika kvalitetsregistren drivs av regionerna. På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns en stödfunktion som samordnar arbetet nationellt.

Uppdragen för respektive aktör inom kvalitetsregisterorganisationen regleras i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om stöd till Nationella kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregisters huvudmän och registerstyrgrupper

I enlighet med vision och mål för överenskommelsen ska de nationella kvalitetsregistren vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård, inklusive de delar som omfattas av kommunernas ansvar. De nationella kvalitetsregistren ska vidare vara ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.

De nationella kvalitetsregistrens huvudmän och registerstyrgrupper ska därför samverka med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och särskilt de nationella programområden som finns inom det systemet. De nationella kvalitetsregistrens huvudmän och registerstyrgrupper ska även samverka med övriga aktörer som beskrivs inom ramen för överenskommelsen.

De nationella kvalitetsregistrens huvudmän och registerstyrgrupper ska verka för att kunna vara användbara i förbättringsarbete i vården och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med life science-sektorn. Vidare ska de nationella kvalitetsregistrens huvudmän och registerstyrgrupper sträva efter att verka i enlighet med de mål som finns uppsatta för överenskommelsen, exempelvis i enlighet med det certifieringssystem som finns för att certifiera kvalitetsregistren.

Registercentrumorganisationer

Registercentrumorganisationerna (RCO) består av regionala registercentrum (RC) och regionala cancercentrum (RCC) och ska bedriva arbete utifrån överenskommelsen och flerårsplanen. RCO:s primära uppgift omfattar bland annat anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet och huvudfokus är stöd till befintliga register inom ramen för överenskommelsen. RCO ska driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren och säkerställa att adekvat stöd för detta finns. RCO förväntas samverka med Stödfunktionen och övriga relevanta aktörer inom exempelvis nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

Stödfunktion

Stödfunktionen stödjer och samordnar arbetet inom ramen för överenskommelsen och flerårsplanen. Stödfunktionen är placerad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetar främst med att bidra i arbetet med att skapa förutsättningar för enhetliga, effektiva och långsiktiga lösningar samt att samordna utvecklingsinsatser med andra pågående utvecklingsarbeten. I Stödfunktionens uppdrag ingår bland annat att samordna frågor som rör juridik, forskning, life science, internationellt samarbete, IT och infrastruktur samt att samordna arbetet avseende kvalitetsregister gentemot regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Stödfunktionen håller också i nationella träffar som exempelvis webbsända informationsmöten och andra forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan exempelvis registerhållare och registercentrumorganisationer.

Ledning och styrning

I årets överenskommelse 2022 har parterna enats om att hitta nya former för en mer ändamålsenlig styrning och ledning. Det innebär att uppdraget för den nuvarande partsammansatta ledningsfunktionen för nationella kvalitetsregister har upphört. Parterna är även överens om att ha en fortsatt dialog kring vidareutveckling och finansiering av systemet för nationella kvalitetsregister samt att hitta former för samverkan som bland annat ska innefatta kunskaps- och informationsutbyte gällande de regionala och nationella behoven kopplat till nationella kvalitetsregister.

Samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp har bildats inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att kraftsamla och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys. Den nya gruppen har ett styrgruppsmandat för beslutsärenden kopplat till regionernas medel för nationella kvalitetsregister och övriga löpande beslutsärenden som rör regionernas åtaganden inom överenskommelsen för nationella kvalitetsregister.

Expertgrupp

Expertgruppen gör en bedömning av Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater utifrån de kriterier och riktlinjer som finns.

Läs vidare om Nationell samverkansgrupp för data och analys på kunskapsstyrningens webb

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.