Publicerad 27 maj 2021

Organisation

De olika kvalitetsregistren drivs av regionerna. På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns en stödfunktion som samordnar arbetet.

Ledningsfunktion

Ledningsfunktionen är partssammansatt och består av sju ledamöter som kommer från staten, huvudmännen och SKR. Ordförande är en representant från huvudmännen.

Ledningsfunktionens uppdrag är att säkra att de Nationella Kvalitetsregistren i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som parterna har kommit överens om.

Ledningsfunktion

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen består av representanter från registercentrumorganisationerna, regionerna, staten samt kvalitetsregistren. Samverkansgruppen är ett beredande organ till Ledningsfunktionen.

Samverkansgruppen följer upp kvalitetsregistrens följsamhet mot uppsatta mål, genomförda aktiviteter samt användning av ekonomiska medel. De stödjer också de nationella programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av kvalitetsregister inom respektive områden.

Till sin hjälp i bedömningsarbetet av kvalitetsregistren, avseende medelstilldelning och certifieringsnivåer, till har samverkansgruppen en expertgrupp.

Samverkansgrupp

Expertgrupp

Stödfunktion

Stödfunktionen arbetar på uppdrag av Ledningsfunktionen och har till uppgift att initiera och driva frågor som leder mot den beslutade visionen samt målen och indikatorerna i flerårsplanen.

Stödfunktionen är placerad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och hanterar även alla Nationella Kvalitetsregisters redovisningar och ansökningar. Stödfunktionen fungerar som beredande organ till ovanstående arbetsgrupper, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar som exempelvis Rundabordsmöten för registerhållare och registercentrum.

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.