Publicerad 14 oktober 2021

Projekt

Förstudie

Vårdgivare behöver ställa samman nödvändiga underlag för beslut om projekt avseende automatiserad informationsöverföring till kvalitetsregister. Detta sker i en förstudiefas där också andra parter utanför vårdgivarens organisation ingår tillsammans med funktioner hos vård­givaren som kan redogöra för aktuellt status om möjlighet att genomföra ett anslutnings­projekt.

Initiala arbetsmoment

 • Bestämma vårdverksamhetens mål med automatisering jämfört med nuvarande registrering i registret. Lyfta frågan om man ska göra en nulägesbeskrivning att kunna mäta ett framtida projektutfall emot.
 • Bestämma förutsättningar för ett anslutningsprojekt, tänkt finansiering och tänkt tidplan
 • Bestämma förutsättningar i vårddokumentationen, finns underlag överhuvud taget journalförda
 • Bestämma förutsättningar i utdatahantering och anslutning till nationell tjänsteplattform
 • Dialog med aktuellt kvalitetsregister där avsikten är att sluta en överenskommelse om omfattning och genomförande
 • Vårdgivarens ställer samman underlag och fattar beslut om att fortsätta arbetet att etablera ett anslutningsprojekt.

Beroende till kvalitetsregistret

Ett eventuellt anslutningsprojekt kommer vara direkt beroende av förutsättningar hos det tilltänkta kvalitetsregistret. Om projektet kommer vara en första anslutning för registeret så innebär det ett initial arbete för registret med specifikation av efterfrågad information. Om registret redan har tidigare anslutningar så är mycket redan på plats. Det krävs självfallet en analys om det tänkta projektet, i vilken mån tänkt projekt omfattas vad registret hitintills har automatiserad hantering för eller om det finns behov utöver detta.

Ett register behöver internt besluta om att ingå i ett anslutningsprojekt eller inte. Registret gör en initial beskrivning av sin status avseende informationsspecifikation och tekniska förutsättningar för en integration. En inledande genomgång dokumenteras i vad som kallas registrets självdeklarartion. Förenklat befinner sig ett registret i någon av tre faser:

 • Etablerad fas och inga planerade ändringar, färdig informationsspecifikation och färdig teknisk integrationslösning. Registret ska besluta att man är villigt att stödja vårdverk­samhet i anslutnings­projekt.
 • Etablerad fas, men med förestående ändringar, registret står inför sedan tidigare planerade ändringar eller att föreslaget projekt går utöver vad registret hitintills har omfattat med en automatisering. Registret ska besluta om att arbeta med de det avsedda ändringarna och att göra detta i en överenskommen synkronisering med vårdgivarens anslutnings­projekt.
 • Initial fas, ingen tidigare automatisk informationsöverföring, registret ska besluta att starta arbete med bland annat sin första informationsspecifikation och tekniska anslutning och att detta ska i en överenskommen synkronisering med vårdgivarens anslutningsprojekt.

Beslut

Ytterst är det vårdgivare som beslutar om anslutningsprojekt. Samtidigt kan registret stoppa ett önskat projekt om registret av någon orsak inte kan ställa upp. Punkterna ovan är exempel på vad som ingår i en förstudie som avser att ställa samman underlag för beslut.

Informationsansvarig

 • Staffan Winter
  Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.