Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde metodutvärdering

En arbetsgrupp för metodutvärdering, eller Health Technology Assessment (HTA), ska säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning för systematisk metodutvärdering.

Uppdrag

 • Utgöra ett forum för sjukvårdsregional samverkan om metodutvärdering.
 • I samråd med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ta emot, prioritera och fördela förfrågningar om metodutvärdering från nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG).
 • Vägleda NPO och NAG i arbetet med kunskapsstöd genom att ta fram metodbeskrivningar till det generiska ramverket, specifikt vad gäller:
 • utvärdering av metoder och processer som kan bli aktuella för kunskapsstöd
 • evidensgradering av det vetenskapliga underlaget för specifika rekommendationer (i de fall NPO och NAG inte kunnat använda AGREE II)
 • analys och beskrivning av förväntade konsekvenser av att tillämpa föreslagna kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Information kommer.

Ordförande

Jan Holst, HTA Syd, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Raymond Lenrick, Region Jönköping, Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kristina Tedroff, Metodrådet Stockholm-Gotland, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Bergh, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Kjell-Ola Engman, Region Sörmland, Region Mellansverige
 • Göran Larsson, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård