Publicerad: 29 november 2019

Elektroniska läkarintyg

I dag kan läkarintyg utfärdas och skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Genom ett pågående nationellt utvecklingsarbete har intygen och tillhörande tjänster vidareutvecklats och gjort det möjligt för fler mottagare att ta emot elektroniska intyg.

Utökat elektroniskt informationsutbyte ingår som villkor 4 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Utveckling under 2019

De tekniska lösningar och stödstrukturer som har utvecklats för utfärdandet av digitala intyg har gett ett förbättrat stöd till dem som är involverade i sjukskrivningsprocessen; individen, läkaren, rehabiliteringskoordinatorn och annan vårdpersonal, samt handläggare vid Försäkringskassan.

SKR ska under 2019, tillsammans med Försäkringskassan och Socialstyrelsen, kvalitetssäkra och vidareutveckla de tekniska lösningar som tagits fram, samt etablera förvaltning.

Arbetet på nationell nivå är indelat i sex områden.

  1. Vidareutveckling av det försäkringsmedicinska beslutstödet (FMB) och andra områden inom Socialstyrelsens ansvar.
  2. Kvalitetssäkring och viss vidareutveckling av Intygstjänsten och Mina intyg.
  3. Utredning och vidareutveckling av Intygsstatistik och Rehabstöd för att skapa möjligheter för uppföljning av hälso- och sjukvårdens arbete med rehabilitering och sjukskrivning. 
  4. Vidareutveckling av elektroniskt medicinska underlag och tillhörande elektronisk ärendekommunikation för olika intressenter i bland annat Webcert, en referensapplikation för utfärdande av elektroniska intyg.
  5. Utökat elektroniskt informationsutbyte genom realisering av strukturerad överföring av medicinsk information och därtill tillhörande kommunikation. Fortsatt stöd till regionernas införande och användning av Försäkeringskassans digitala medicinska underlag. SKL och Försäkringskassan ska ta fram en gemensam plan för digitalisering av Försäkringskassans övriga intyg, utifrån analyser av behov och möjligheter.
  6. SKR och Försäkringskassan ska se över förutsättningarna för ett IT-stöd för hantering av försäkringsmedicinska utredningar (FMU) samt analysera behoven med utgångspunkt från den nya lagen och den nya förordningen om försäkringsmedicinska utredningar och kommande föreskrifter.

SKR:s och Försäkringskassans gemensamma avrapportering om ett IT-stöd för hantering av försäkringsmedicinska utredningar (FMU) är nu klar och har lämnats till Socialdepartementet.

Behovsanalys för IT-stöd för FMU, oktober 2019 (PDF, nytt fönster)

Arbete i regionerna under 2019

Regionerna har under 2017 och 2018 infört en elektronisk lösning för överföring av medicinsk information för Försäkringskassans förmåner sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta arbete ska fortsätta enligt regionernas införandeplaner.

Regionerna ska även genomföra de insatser som behövs för att kunna förbereda och realisera det som anges i delområde 1,3 och 5 ovan.

Om elektroniskt informationsutbyte

Sedan 2010 har ett utvecklingsarbete för elektronisk överföring av läkarintyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan finansierats via överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Efter hand har även Socialstyrelsen involverats i utvecklingsarbetet.

Inom ramen för de fortsatta överenskommelserna har arbetet vidareutvecklats och utökats. Det gemensamma målet har varit att etablera effektiva processer och bygga en flexibel teknisk infrastruktur som skapar förutsättningar för en gemensam verksamhetsutveckling och som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Större delen av utvecklingsarbetet som gäller regionerna utförs av Inera AB på uppdrag av SKR.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot