Publicerad: 4 november 2020

Elektroniska läkarintyg

I dag kan läkarintyg utfärdas och skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Genom ett pågående nationellt utvecklingsarbete har intygen och tillhörande tjänster vidareutvecklats och gjort det möjligt för fler mottagare att ta emot elektroniska intyg.

Utökat elektroniskt informationsutbyte ingår som villkor 4 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 ”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2020

De tekniska lösningarna vid utfärdande av intyg ger ett förbättrat stöd till dem som är involverade i sjukskrivningsprocessen som individen, läkaren, rehabiliteringskoordinatorn, annan vårdpersonal samt handläggare vid Försäkringskassan. Detta stärker kvaliteten, effektivitetet och likformigheten i bedömningarna och ger individen bättre service och delaktighet.

Utveckling under 2020

SKR ska under 2020, tillsammans med Försäkringskassan och Socialstyrelsen, slutföra, kvalitetssäkra och vidareutveckla de digitala tjänster som hittills tagits fram. Ett förslag ska också tas fram på samverkansmodell för fortsatt förvaltning och finansiering av de gemensamma tjänster som finns idag mellan regioner och Försäkringskassan. 

Arbetet på nationell nivå är indelat i sju områden.

  1. Vidareutveckling av det försäkringsmedicinska beslutstödet (FMB) och andra områden inom Socialstyrelsens ansvar.
  2. Kvalitetssäkring och viss vidareutveckling av Intygstjänsten och Mina intyg samt analys av användningen av Mina intyg.
  3. Utredning och vidareutveckling av Intygsstatistik och Rehabstöd för att skapa möjligheter för uppföljning av hälso- och sjukvårdens arbete med rehabilitering och sjukskrivning och ett föräbttrat stöd till funktionen för koordinering.
  4. Vidareutveckling av elektroniskt medicinska underlag och tillhörande elektronisk ärendekommunikation för olika intressenter, bland annat i intygsapplikationen Webcert.
  5. Elektronisk ärendekommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan utifrån lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. 
  6. Genomföra förstudier om utveckling av ett IT-stöd för hantering av försäkringsmedicinska utredningar (FMU) och tillsammans med Försäkringskassan ta fram en gemensam, övergripande plan för fortsatt utvecklingsarbete.
  7. Samverkansmodell för nyutveckling, förvaltning och finansiering av elektronisk informationsöverföring mellan regioner och Försäkringskassan. Arbetet sker i samarbete med Försäkringskassan och i dialog med regioner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och övriga intressenter.

Arbete i regionerna under 2020

Regionerna har infört en elektronisk lösning för överföring av medicinsk information för Försäkringskassans förmåner sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. De har även anslutit sig till fler tjänster och stödfunktioner som har utvecklats för att underlätta bedömningar och intygsutfärdande.

Under 2020 ska regionerna öka användningen av de framtagna tjänsterna och stödfunktionerna samt genomföra nödvändiga insatser för att förbereda och realisera det som ingår i punkterna 1-5 och 7 ovan.

Om elektroniskt informationsutbyte

Sedan 2010 har ett utvecklingsarbete för elektronisk överföring av läkarintyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan finansierats via överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Efter hand har även Socialstyrelsen involverats i utvecklingsarbetet.

Det gemensamma målet har varit att etablera effektiva processer och bygga en flexibel teknisk infrastruktur som skapar förutsättningar för en gemensam verksamhetsutveckling och som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Större delen av utvecklingsarbetet som gäller regionerna utförs av Inera AB på uppdrag av SKR.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!