Publicerad 2 juli 2021

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2021

SKR och staten har kommit överens om en satsning på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2021. Överenskommelsen inriktas på långsiktighet, förbättringar och en bred uppföljning som omfattar fler delar i vårdkedjan, och ger därför en bra helhetsbild över tillgängligheten till vård.

Vad innebär överenskommelsen?

Med 2021 års överenskommelse är parterna är överens om att det fortsatt finns ett behov av att utveckla arbetet med att långsiktigt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Avsikten är att skapa goda förutsättningar och incitament för vårdens systematiska arbete för en god tillgänglighet som är långsiktigt hållbar. Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 har parterna vidare kommit överens om att 2021 års överenskommelse samtidigt behöver utformas så att den innebär ett stöd för regionerna i deras arbete med att hantera konsekvenserna av covid-19.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2021 (PDF) Pdf, 431 kB.

Överenskommelsens omfattning

Totalt omfattar överenskommelsen 2 967 miljoner kronor till regionerna fördelade i två block, samt 10 miljoner kronor till SKR.

Block 1 på 1478,5 miljoner kronor är prestationsbaserat och kraven kommer att utformas i en tilläggsöverenskommelse senast den 1 juni 2021.

Block 2 betalas ut vid två tillfällen, 739 miljoner kr när överenskommelsen beslutas och 739 miljoner kronor i samband med att regionerna inkommer med regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021.

Prestationskrav för medlen i block 1

Den pågående pandemin innebär att det är svårt att förutspå hur utvecklingen kommer se ut det närmaste året. En ökad smittspridning och eventuella nya utbrott kan medföra ökad påfrestning för hälso- och sjukvården. Av den anledningen finns det behov av att avvakta med utformning och tillämpning av prestationsbaserade krav i block 1. De prestationsbaserade kraven i block 1 fastställs genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni 2021 och tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Strategiskt utvecklingsarbete som grund för block 2

Den ena hälften av block 2 betalas ut i samband med att överenskommelsen beslutas.

Den andra hälften av medlen inom block 2 betalades ut till regionerna i samband med att de tog fram regionala handlingsplaner den 31 mars 2021. Den regionala handlingsplanen innehåller regionala målsättningar och åtgärder för väntetider och vårdköer. Syftet med de regionala handlingsplanerna är att bidra till att det strategiska och långsiktiga arbetet avseende tillgänglighet förstärks i regionen.

Tilläggsöverenskommelse om tillgänglighet 1 juli 2021

Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (PDF) Pdf, 211 kB.

Den 1 juli 2021 tecknade staten och Sveriges Kommuner och Regioner en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen omfattar totalt 2,967 miljoner kronor. Av dessa har 380 miljoner kronor öronmärkts för insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Överenskommelsen består av två block:

 • Block 1 utgår för uppfyllda prestationskrav för kortare väntetider
 • Block 2 med specifika prestationskrav kopplat till strategiskt tillgänglighetsarbete för regionerna att uppfylla

Medel inom block 2, 1 478,5 miljoner kronor, har redan betalats ut i samband med beslutet om överenskommelsen i december 2020 samt i samband med att regionerna redovisade de regionala handlingsplanerna i mars 2021. Av dessa har 190 miljoner kronor avsatts till tillgänglighetsinsatser inom BUP.

Resterande medel i tilläggsöverenskommelsen

Tilläggsöverenskommelsen den 1 juli 2021 omfattar resterande medel inom överenskommelsen, 1 478,5 miljoner kronor, där 190 miljoner kronor är knutna till tillgänglighetsinsatser inom BUP.

Regionernas prestation inom block 1 ska bedömas utifrån:

 • Medicinsk bedömning i primärvården
 • Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till första besök inom specialiserad vård
 • Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till operation/åtgärd inom specialiserad vård
 • Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • Utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • Behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

Medel efter befolkning och prestation

Prestationskraven ska användas från och med första september till och med sista november 2021. Medlen är fördelade enligt befolkningsmängd. December ingår inte i modellen eftersom medlen behöver betalas ut innan årsskiftet och därför blir november sista avläsningsmånad. Men regionerna ska rapportera in data för hela 2021.

Fördelning av medel mellan prestationskraven:


PrestationskravMiljoner kronorMedicinsk bedömning i primärvården274,63Patienter som väntat betydligt längre än 90 dagar till första besöket137,31Patienter som väntat betydligt längre än 90 dagar till operation137,31BUP (fördelat på tre prestationskrav)190,0Totalt739,25


Om regionen inte uppnår kraven utgår ingen ersättning. Medel för ej uppnådda prestationskrav kommer då att fördelas till de regionerna som har uppnått sina prestationskrav.

SKR:s åtagande 2021

 • SKR tilldelas 10 miljoner kronor i överenskommelsen för 2021.
 • Huvuduppgiften för SKR är att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, så att regionerna kan förbättra sin rapportering till databasen och därmed få bättre faktaunderlag inför en överenskommelse 2021. Resultaten från väntetidsdatabasen ska presenteras publikt via skr.se/vantetiderivarden.
 • SKR ska under 2021 också på olika sätt stödja regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat genom att sprida kunskap och erfarenheter och utveckla modeller för en utökad uppföljning av tillgängligheten.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset