Publicerad: 13 maj 2020

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har kommit överens om en satsning på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020. Överenskommelsen inriktas på långsiktighet, förbättringar och en bredare uppföljning som omfattar fler delar i vårdkedjan, för en bättre helhetsbild över tillgängligheten.

Tilläggsöverenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården beslutade regeringen och SKR fredagen den 24 april, om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården omfattar 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel till regionerna var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav.

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Vad innebär tilläggsöverenskommelsen?

Tillägget innebär att regionerna inte behöver uppfylla följande prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020:

 • De prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek.
 • Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 mars 2021 (istället för den 30 september 2020).
 • Regionerna får förlängd tidsfrist för att tillsammans med SKR införa den nya modellen för utvecklad uppföljning av den specialiserade vården. Senast den 1 oktober 2020 (istället för 1 april 2020) ska regionerna rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.

Förändringar i kraven för kömiljarden 2020

Överenskommelsens omfattning

Totalt omfattar överenskommelsen 2 896 miljoner kronor till regionerna samt 10 miljoner kronor till SKR.

Utbetalningen av medel sker på olika sätt; dels prestationsbaserat, dels fördelas pengar till regionerna utifrån befolkningsmängd. Den prestationsbaserade delen innehåller två olika block, där det ena handlar mer om aktiviteter för att korta väntetiderna, det andra mer om att stimulera regionernas strategiska utvecklingsarbete.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 (pdf, nytt fönster)

Prestationskrav för kortare väntetider

Här omfattar prestationskraven fler delar av vårdkedjan, och för att få del av medlen behöver regionerna visa att de gör förbättringar, utifrån sina egna resultat. Uppföljningen görs månadsvis. Väntetiderna för sju olika vårdinsatser ska redovisas:

 • Medicinsk bedömning i primärvården
 • Första besök inom den specialiserade vården
 • Operation/åtgärd inom den specialiserade vården
 • Återbesök inom den specialiserade vården
 • Första besök inom barn- och ungdomspsykiatri
 • Fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri
 • Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Kraven i sammanfattning

Medicinsk bedömning i primärvården

Väntetiderna mäts i andelen genomförda medicinska bedömningarna i primärvården. För att få ta del av medlen ska minst 85 procent av bedömningarna ha skett inom vårdgarantins tre dagar. Den medicinska bedömningen ska göras av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I överenskommelsen finns 245 miljoner kronor avsatta för det här området.

Första besök inom den specialiserade vården

Väntetiderna mäts i hur stor andel av dem som väntar på ett första besök inom den specialiserade vården som har väntat kortare än vad vårdgarantin föreskriver. Här kan regionerna få ta del av medlen på två sätt:

 • genom att minst 72 procent av de väntande patienterna får komma på ett första besök inom 60 dagar
 • genom att ha kortat väntetiderna inom vårdgarantin med minst en procentenhet jämfört med samma månad föregående år.

Här finns 834 miljoner kronor att fördela mellan regionerna.

Operation/åtgärd inom den specialiserade vården

Uppföljningen utgår från samma kriterier som för första besök inom den specialiserade vården.

För det här området finns 834 miljoner kronor att fördela mellan regionerna.

Återbesök inom den specialiserade vården

Med återbesök avses öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde. Det som mäts här är hur stor andel av de genomförda besöken som skett inom det medicinska måldatumet, det vill säga den bortre tidsgränsen för när en kontakt bör ske enligt den medicinska bedömningen. Minst 72 procent av de genomförda besöken ska ha skett inom medicinskt måldatum.

För det här området finns 112 miljoner kronor i överenskommelsen, men ersättning kommer inte att betalas ut under första halvåret eftersom denna nya indikator inkluderas i uppföljningen först från 1 juli 2020.

Barn- och ungdomspsykiatri

För barn- och ungdomspsykiatrin BUP görs separata mätningar för besök, utredning respektive behandling, utifrån indikatorerna genomförda och väntande:

 • hur stor andel av månadens genomförda första besök, utredningar respektive behandlingar inom BUP som skedde inom 30 dagar
 • hur stor andel av dem som väntar på ett första besök, utredning respektive behandling som väntat kortare än 30 dagar.

Minst 72 procent av de genomförda besöken, utredningarna och behandlingarna ska ha skett inom 30 dagar. Minst 72 procent av de väntande ska ha väntat i max 30 dagar, om regionen har fler än 20 barn/ungdomar som väntar till besök, utredning respektive behandling.

För hela området barn- och ungdomspsykiatri finns 294 miljoner kronor.

Bonuspott

I överenskommelsen ingår också en bonuspott, där pengar läggs om en eller alla regioner inte uppfyller prestationskraven. Basen i bonuspotten är omkring 134 miljoner, de medel som inte betalas ut till regionerna för återbesök inom den specialiserade vården. Bonuspotten fördelas och betalas ut i december 2020. För att få ta del av bonuspotten ska en region under minst tre månader i rad under 2020 ha uppnått prestationskraven för första besök respektive operation/åtgärd. Det är möjligt att ta del av medlen för båda områdena.

Villkoren för att få ta del av bonuspotten beskrivs närmare i överenskommelsen.

Prestationskrav för strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik

För området finns totalt 439,9 miljoner kronor avsatt. Uppföljningen utgår från prestationskrav kopplade till strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. 80 miljoner kronor är öronmärkta för barn- och ungdomspsykiatrin.

Strategiskt utvecklingsarbete inom tillgänglighetsområdet

Samtliga regioner ska lämna in en nulägesrapport över tillgängligheten till vård. Rapporten ska innehålla förutsättningar, insatser, behov, utmaningar samt möjligheter och styrkor i allmänhet och specifikt för området barn- och ungdomspsykiatri.

Utifrån nulägesrapporten ska regionerna även ta fram en regional handlingsplan med regionala målsättningar för och strategiskt arbetar för att möta utmaningarna. En särskild redovisning ska göras för arbetet med att patienter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid.

En närmare beskrivning av innehållet finns i överenskommelsen. Rapport och handlingsplan ska lämnas in till SKR och Socialdepartementet senast den 30 september 2020, för att regionen ska få ta del av medel under 2021.

SKR:s åtagande 2020

SKR tilldelas 10 miljoner kronor i överenskommelsen för 2020. Huvuduppgiften för SKR är att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, så att regionerna kan förbättra sin rapportering till databasen och därmed få bättre faktaunderlag inför en överenskommelse 2021. Resultaten från väntetidsdatabasen ska presenteras publikt via vantetider.se.

SKR ska under 2020 – tillsammans med Inera – också genomföra en förstudie för att klargöra vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata som skulle kunna visas på 1177.se, och därmed göra det möjligt för allmänheten att kunna göra jämförelser mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas senast 30 september 2020.

SKR ska under 2019 också på olika sätt stödja regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat genom att sprida kunskap och erfarenheter och utveckla modeller för en utökad uppföljning av tillgängligheten.

SKR:s arbete för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!