Publicerad: 15 maj 2020

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Det handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården, att vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd till patientens egenvård. Personcentrering handlar också om att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper. Eftersom personcentrering alltid måste utgå från individen så betyder personcentrering i praktiken olika saker, i olika situationer, för olika individer.

SKR arbetar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård. Det innebär exempelvis:

 • Samordningsfunktion
 • Stöd för patient och brukarmedverkan
 • Personcentrering som en del i Nära vård
 • Dela och lyfta goda exempel

Patientkontrakt - verktyg för personcentrerad vård

Patientkontrakt är ett sätt att ge patienten möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och nyttja patientens egna resurser. Syftet är att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Patientkontrakt

Kartläggning av personcentrerad vård i Sverige

SKR publicerade i maj 2018 en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. Vid den tidpunkten hade 13 av 21 regioner tagit ett övergripande beslut om att skapa förutsättningar och samordna insatser för personcentrerad vård.

Kartläggningen Personcentrerad vård i Sverige

Insikter av kartläggningen

I kartläggningen redovisas ett antal lärdomar och insikter:

 • Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar och ge mandat.
 • Patient- och brukarmedverkan är en förutsättning för personcentreringens utveckling.
 • En nationell gemensam definition av personcentrerad vård skulle underlätta.
 • Att mäta personcentrerad vård är komplext och behöver utvecklas.
 • Personcentreringen behöver vara en del av vårdens ordinarie verksamheter och kan inte endast drivas av eldsjälar.
 • Personcentrering är ett arbetssätt som både patienter och personal vill ha.

Projekt om segmentering

Innovationsprojektet Flippen startades för att hitta nya arbetssätt inom primärvården. Inom ramen för projektet gjordes en undersökning om beteenden och behov i människors kontakt med vården. Den resulterade i ett stödmaterial och tankemodell för att använda som grund för verksamhetsutveckling när nya tjänster i vården utvecklas.

Materialet kring segmentering finns samlat i skriften ”Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården”. Erfarenheterna från projektet visar att flera medlemmar upplever att materialet är ett stöd för ett personcentrerat arbetssätt och kan användas som en del i att utveckla vården utifrån behov och därmed bidra till en jämlik vård.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, nytt fönster)

För att vidareutveckla segmenteringsmaterialet och förståelsen för att arbeta med behov i verksamhetsutvecklingen har även ett kortare pilotprojekt genomförts. Pilotverksamheterna har arbetat med att skapa tjänster som utgår från behov för att stärka människors hälsa. Metoden för projektet var tjänstedesign och drevs inom ramen för utveckling av Nära vård.

Slutrapport pilotprojektsegmentering (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!