Publicerad 20 september 2021

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 725 miljoner kronor till regionerna och 1000 miljoner till kommunerna. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och nära vård.

Överenskommelse om en God och nära vård 2021 (PDF) Pdf, 858 kB.

Överenskommelsens fyra utvecklingsområden

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

För området avsätts 2 409 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas för att utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare, förbättra tillgänglighet, införa Patientkontrakt, öka kontinuitet och delaktighet för patienter och närstående samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Området omfattar totalt 3 281 miljoner kronor under 2021. Av dessa medel avsätts 2 531 miljoner kronor till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna för övergripande insatser. Därtill avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för specialistsjuksköterskeutbildning. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

För utvecklingsområdet avsätts 100 miljoner kronor 2021 varav 100 miljoner kronor till regionerna för vidare utbetalning till SKR för utveckling och modernisering av 1177 Vårdguiden. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för insatser inom områdena överblick och information om samtycken, strukturerad vårdinformation och standardisering samt trygg och säker informationshantering.

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

Förstärkning av ambulanssjukvården

Under 2021 avsätts 85 miljoner kronor till regionerna som stöd till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården

Utbetalning av medel

Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Medlen till regionerna och RSS utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2021.

Redovisning av insatser

Regionerna och Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för kommunerna ska lämna redovisning av genomförda insatser, uppnådda resultat och användning av medlen inom överenskommelsen.

Redovisning till Socialstyrelsen för 2021

En delredovisning ska skickas till Socialstyrelsen senast den 30 september 2021. Delredovisningen är en lägesrapport för det första halvåret med exempel på aktiviteter och uppnådda resultat. Redovisningen görs utifrån det frågeunderlag som Socialstyrelsen har skickat ut innan sommaren.

En slutredovisning för hela 2021 ska skickas till Socialstyrelsen senast 31 mars 2022. Såväl delredovisningen som slutredovisningen ska skickas in till både Socialstyrelsen och SKR:

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

info@skr.se

En ekonomisk redovisning för kalenderåret ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Den ekonomiska redovisningen skickas till Kammarkollegiet:

bidrag@Kammarkollegiet.se

Handlingsplaner för patientkontrakt samt kontinuitet och fasta kontakter

Regionerna ska inkomma till Socialstyrelsen med handlingsplaner för hur målen i överenskommelsen som gäller patientkontrakt respektive kontinuitet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården ska uppnås. Handlingsplanerna ska skickas in senast den 30 september.

SKR har tagit fram ett underlag med vägledande frågor som stöd för att ta fram handlingsplanerna. Vägledningen utgör underlag för i första hand de personer i regionerna som ska skriva handlingsplanerna, men kan också vara underlag för diskussion i verksamheterna om vad som är viktigt för regionens framtida insatser och aktiviteter.

Vägledning för handlingsplanerna (PDF) Pdf, 260 kB.

Handlingsplanerna ska skickas in till både Socialstyrelsen och SKR:

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

info@skr.se

SKRs rapportering

SKR gör en delrapportering senast den 30 september till Socialdepartementet av den verksamhet som har bedrivits under första halvåret 2021. Slutredovisningen av den genomförda verksamheten lämnas senast 31 mars 2022.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR