Publicerad: 27 november 2019

Överenskommelse om en god och nära vård

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Överenskommelse om God och nära vård: En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen omfattar totalt 2430 miljoner kronor. Av dessa avsätts 2406 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelsen består av tre utvecklingsområden:

  • Omställning till god och nära vård
  • Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården
  • Patientkontrakt och andra sätt att främja samordning, samverkan och ökad delaktighet

Omställning till god och nära vård

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och behov.

Medarbetarperspektivet ska lyftas fram och utvecklas. Utgångspunkt för omställningen är den målbild och färdplan som utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård har föreslagit i delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (2018:39).

Till regionerna avsätts 1500 miljoner kronor för insatser som stödjer omställningen till god och nära vård. Insatserna bör utgå från ett långsiktigt strategiskt arbete där kommuner och region samverkar. Regionerna har ett särskilt ansvar för att samverkan med kommunerna etableras. Till SKR avsätts 15 miljoner kronor för stödinsatser till huvudmännen.

Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården

Genom överenskommelsen ges förutsättningar för regionerna att fortsatt förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården. Syftet är att genom insatser som stärker arbetet med den förstärkta vårdgarantin ska patienten snabbare få rätt vård genom förbättrad tillgänglighet.

Till regionerna avsätts 453 miljoner kronor för insatser för att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården.

Patientkontrakt ska främja delaktighet, tillgänglighet , samverkan och samordning

Målet är att främja förutsättningarna för samordning av vårdsinsatser, samverkan mellan vårdaktörer, tillgänglighet och ökad delaktighet för patienter. Regionerna ska fortsätta utveckla arbetet med Patientkontrakt vilket bygger på värdegrunden i personcentrerad vård.

Med Patientkontrakt ska det på sikt finnas en dokumenterad överenskommelse med gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör för sig själv och vad vården gör. En sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter ska kunna visualiseras digitalt via 1177 Vårdguiden. Det är både en överenskommelse mellan vården och patienten och en teknisk lösning som ska underlätta samordningen av patientens vårdinsatser. I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Till regionerna avsätts 453 miljoner kronor till införande av Patientkontrakt och till SKR avsätts 9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt med Patientkontrakt.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef
  • Harald Grönqvist
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!