Publicerad 11 mars 2021

Nationella insatser och utvecklingsprojekt inom e-hälsa

SKR driver eller är en del av flera olika insatser och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till att utveckla e-hälsa i Sverige. Här har vi samlat kort information om några av dem.

Internetbaserat stöd och behandling

I den nationella tjänsten Stöd och behandling kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare, enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Invånaren får behandling när de behöver och på sina villkor. Behandlingar som ges på Stöd och behandling är exempelvis mot ångest, depression, sömnstörningar och stress. Stödprogram kan vara neuropsykiatrisk bedömning, tobaksavvänjning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok. I tjänsten kan patienter med cancer även få en egen digital vårdplan, ”Min vårdplan cancer”.

Tjänsten Stöd och behandling finns tillgänglig via 1177 Vårdguiden och kan användas av alla vårdgivare i regionens regi samt privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Internetbaserat stöd och behandling

Nationella Läkemedelslistan

Senast den 1 juni 2022 ska all hantering av recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan, som införs som en ny lag. Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register hos E-hälsomyndigheten. Regioner och kommuner kommer att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling. SKL och Inera arbetar gemensamt för att stötta regioner och kommuner i det arbete som väntar.

Nationella Läkemedelslistan

Hälso- och sjukvårdens elektroniska intyg

SKR:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg kartlägger vilka olika intyg som begärs in från hälso- och sjukvården och arbetar för att förbättra och effektivisera förfrågningar av intyg för att minska antalet onödiga förfrågningar. Idag kan läkarintyg utfärdas och skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Under projektet ska ett antal nya intyg tas fram i samarbete med olika aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen.

Arbetet med elektroniska intyg är en del av SKR:s överensekommelse med regeringen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Elektroniska intyg förbättrar stödet för alla som är involverade i sjukskrivningsprocessen – individen, läkaren, rehabiliteringskoordinatorn och annan vårdpersonal samt handläggare vid Försäkringskassan. Större delen av utvecklingsarbetet som gäller regionerna utförs av Inera AB på uppdrag av SKR.

Digitala läkarintyg

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser. Projektet ingår i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Hittills har ett antal vårdenheter testat och utvärderat olika versioner av bedömningsstödet. Fler tester kommer att göras innan det kan bli möjligt med ett breddinförande.

Stöd för rätt sjukskrivning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset