Publicerad: 27 november 2019

Det här gör SKR inom e-hälsa

Arbetet med e-hälsa sker tillsammans med kommuner, regioner, Inera, SKL Kommentus och i nära samverkan med flera andra aktörer.

SKR:s arbete med e-hälsa omfattar både hälso- och sjukvård och omsorg. Grunden för arbetet är visionen för e-hälsoarbetet, Vision e-hälsa 2025, som regeringen och SKR tagit fram i ett gemensamt arbete och som antogs i mars 2016.

Visionen för e-hälsoarbetet 

SKR:s mål för e-hälsoarbetet

SKR arbetar med flera målsättningar för att främja utvecklingen, till exempel:

Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet

Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva.

Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.

Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat

Med olika e-hälsoverktyg och tjänster ska ledare kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.

SKR: arbete inom e-hälsa

 • Ta fram kravspecifikationer gemensamt för kommuner och regioner och bidra till nationella upphandlingar
 • Ingå överenskommelser med regeringen kring prioriterade frågor
 • Initiera och medverka i utvecklingsprojekt
 • Bevaka kommuners och regioners intressen och skapa opinion
 • Ge råd, ta fram vägledningar och skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
 • Öka användningen av välfärdsteknik.

Utgångspunkter för SKR:s arbete med e-hälsa

SKR har formulerat ett antal viktiga utgångspunkter för arbetet med e-hälsa, för sitt eget arbete och som också kan fungera som vägledning för kommuner och regioner i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

Enligt SKR är detta några av de saker som krävs för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av möjligheterna med e-hälsa:

 • Att patienters och brukares behov är i fokus.
 • Att personal inom vård, stöd och omsorg involveras i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och tekniska lösningar.
 • Att e-hälsa och välfärdsteknik ses som strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamheten, för en bättre vård och omsorg.
 • Att det finns ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan olika professioner och organisationer.
 • Att informationssäkerhet och skydd av personlig integritet tillgodoses.
 • Att det finns en gemensam informationsstruktur och terminologi samt standarder som gör det möjligt att kvalitetssäkert och ändamålsenligt utbyta information.
 • Att det finns en infrastruktur som gör det möjligt med säker och snabb informationsförsörjning.
 • Att det finns en öppenhet för nya användningsområden och innovation.
 • Att det finns en lagstiftning som möjliggör en ändamålsenlig användning av information.

Informationsansvarig

 • Patrik Sundström
  Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!