Publicerad 27 mars 2024

Vision e-hälsa 2025

Sverige har en vision för digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Vision e-hälsa 2025.

Visionen anger en långsiktig strategisk riktning för digitaliseringsområdet och utgör den gemensamma samverkansplattformen mellan SKR och de statliga aktörerna på området.

Vision för e-hälsa 2025 (PDF)

Visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

Kompletterat med visionen har parterna enats om tre-årig strategi för genomförande. Syftet med strategin är dels att fastställa hur det gemensamma arbetet mellan staten och huvudmännen ska utformas, dels att peka ut inriktningsmål inom vilka insatser ska göras för att förverkliga visionen. Strategin är vägledande för det gemensamma arbetet och för de insatser parterna gör var för sig, samt i övrigt ge vägledning till det digitaliseringsarbete som bedrivs i kommuner och regioner och av näringslivet.

I strategin fastställs fyra mål för inriktningen av det gemensamma utvecklingsarbetet. De fyra inriktningsmålen är:

  1. individen som medskapare
  2. rätt information och kunskap vid rätt tillfälle
  3. trygg och säker informationshantering
  4. utveckling och digital transformation i samverkan

De fyra målen och ett fortsatt fokus på nationell samordning av grundläggande förutsättningar (regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder) utgör den taktiska inriktningen för arbetet och kommer att följas av konkreta, operativa genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplanerna är att beskriva prioriterade insatser som ska genomföras inom inriktningsmålen, vem som ska genomföra dem samt hur dessa ska följas upp.

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en God och nära vård 2023.

Överenskommelse om en God och nära vård 2023

Samverkansorganisation för visionen

Arbetet med att förverkliga visionen leds och styrs av en gemensam styr- och samverkansorganisation. Organisationen består av politiker och tjänstepersoner från SKR, regioner, kommuner, myndigheter och regeringen. Därtill finns ett samordningskansli samt samverkansgrupper med berörda organisationer.

Webbplats för visionsarbetet

På webbplatsen Ehalsa2025.se finns bland annat olika styrdokument, beskrivning av styr- och samverkansorganisationen, exempel från en rad olika organisationer – både svenska och internationella – som jobbar med e-hälsa. Här finns också 2025-podden med intervjuer och seminarier med aktörer inom e-hälsoområdet.

Ehalsa2025.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.