Publicerad: 26 oktober 2020

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Preliminärt PO-pålägg för 2021

PO-pålägget föreslås för 2021 vara oförändrat för kommuner och sänkas för regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna bedöms preliminärt vara oförändrade för 2021, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner föreslås preliminärt vara oförändrat för kommuner, det vill säga 8,60 procent medan det för regionerna justeras ner från 14,90 till 14,60 procent.

Preliminärt PO-pålägg för 2021 föreslås uppgå till:

 • totalt för kommuner 40,15 procent
 • totalt för regioner 46,15 procent

Mer information om preliminärt PO-pålägg avseende 2021

För detaljerad information, se rubriken ”Excelfiler med gällande arbetsgivaravgifter” längre ner. Mer information om PO-pålägg för år 2021 finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 20:37 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2020 (regioner)

PO-pålägg för 2020

PO-pålägget för år 2020 höjs för kommuner och är oförändrat för regioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna förblir oförändrade, 31,42 procent.

Avtalsförsäkringarna höjs med 0,1 procentenhet från 0,03 till 0,13 procent. Detta med anledning av att premie utgår från och med 2020 avseende omställningsförsäkringen.

När det gäller det kalkylerade pålägget avseende pensioner föreslår vi för 2020 en höjning för kommuner, från 7,70 procent till 8,60 procent. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension.
För regioner sänks det kalkylerade pålägget från 15,00 till 14,90 procent.
Justeringarna av pensionspåläggen i jämförelse med tidigare preliminärt lämnade uppgifter sker med anledning av att inkomstbasbeloppet blev något högre än beräknat.

PO-pålägget för 2020 uppgår till:

 • totalt för kommuner 40,15 procent
 • totalt för regioner 46,45 procent

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter

Filerna öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2020 och preliminärt 2021 (Excel 2010)2020-09-21

Arbetsgivaravgifter för regioner 2020 och preliminärt 2021 (Excel 2010)2020-09-21

Delar som ingår i PO-pålägget

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs pålägget till 8,60 procent medan det för regioner sänks till 14,90 procent.

Mer information om PO-pålägg

Mer information om PO-pålägg för år 2020 finns i cirkulär och EkonomiNytt.

Cirkulär 19:59 (kommuner)

EkonomiNytt 15/2019 (regioner)

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år samt för ungdomar mellan 15–18 år som sommarjobbar finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna. Förslag finns även på sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19–23 år från och med april 2021.

Särregler för olika ålderskategorier

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har. Däremot har kommuner och regioner antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda, som för anställda.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kronor per månad år 2020).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive regioner 2020 och preliminärt 2021” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Filerna öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2019 (Excel 2010)

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2019 (Excel 2010)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Robert Heed
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!