Publicerad: 5 december 2019

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Preliminärt PO-pålägg för 2020

PO-pålägget för år 2020 höjs för kommuner och är oförändrat för regioner.

Utifrån förslaget i Budgetpropositionen räknar vi preliminärt med att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna förblir oförändrade, 31,42 procent. Vi har ingen information om några förändringar i avtalsförsäkringarna.

Det genomsnittliga PO-pålägget för avtalspensioner var oförändrat för 2019. För 2020 föreslår vi en höjning av det kalkylerade pålägget för kommuner, från 7,70 procent till 8,70 procent. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension. För regioner är det kalkylerade pålägget 15,00 procent, vilket är oförändrat.

PO-pålägget för 2020 uppgår till:

 • totalt för kommuner 40,15 procent
 • totalt för regioner 46,45 procent

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2019 och preliminärt 2020 (Excel 2010, nytt fönster)
2019-06-19

Arbetsgivaravgifter för regioner 2019 och preliminärt 2020 (Excel 2010, nytt fönster)
2019-06-19

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Särskild löneskatt: 6,15 procent för personer som fyllt 65 år (fram till 30 juni, sedan avskaffas detta från och med 1 juli 2019 – se mera information på sidan Särregler för olika ålderskategorier nedan).
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,03 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs pålägget till 8,70 procent medan det för regioner ligger kvar på samma nivå som för år 2019, 15,00 procent.

Läs mer om PO-pålägg i cirkulär 19:21 (kommuner) och EkonomiNytt 07/2019 (regioner).

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

Särregler för olika ålderskategorier

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har. Däremot har kommuner och regioner antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda, som för anställda.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (40 250 kronor per månad år 2019).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive regioner 2019 och 2020” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Filerna öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2018 (Excel 2010)

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2018 (Excel 2010)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Robert Heed
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot