Publicerad 16 april 2024

Motverka korruption

SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

Kort kurs om korruption

Denna korta webbutbildning riktar sig till dig som arbetar i en kommun, region eller i ett kommunalt företag, oavsett om du är anställd eller förtroendevald. I utbildningen använder vi texter och övningar för att illustrera olika situationer där korruption kan förekomma. Som deltagare lär du dig att känna igen tecken på korruption samt får praktiska tips för att förebygga och hantera sådana situationer. Målet är att stärka din förmåga att bidra till en transparent och ansvarsfull organisation.

Kort kurs om korruption

Utbildning i korruptionsbekämpning

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption. Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen som jurister, controllers, ekonomichefer och HR.

Den är helt öppen och ingen registrering krävs och tar 30 minuter att genomföra. Den innehåller information, råd och stöd för hur du kan bidra till att stärka och underhålla en professionell organisation samt bekämpa korruption och förtroendeskadligt beteende.

Utbildning i korruptionsbekämpning

Etiska dilemmaövningar

För att upprätthålla medborgarnas förtroende och tilltron till demokratin är det viktigt att du som förtroendevald eller medarbetare inom kommun och region agerar korrekt. Dilemmaövningarna hjälper dig att navigera rätt för att undvika olämpligt eller korrupt beteende. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och tar cirka 15 minuter att genomföra.

Dilemmaövningar kring korruption

Utbildning i rollen som medarbetare inom kommun och region

En grundläggande utbildning som behandlar principer för den offentliga verksamheten som demokrati, objektivitet och legalitet. Via text, intervjuer och dilemmaövningar får deltagarna kunskap om offentlig verksamhet, offentlighet och sekretess, jäv och mutor. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp.

Utbildning i rollen som medarbetare

Introduktion till utbildningen i rollen som medarbetare

Du som är medarbetare inom kommun eller region har ett fint och viktigt uppdrag. Du arbetar på medborgarnas uppdrag för våra gemensamma mål, för demokratin. I filmen ger SKR dig en kort introduktion till den demokratiska styrkedjan och de grundläggande principerna demokrati, objektivitet och legalitet för den offentliga verksamheten. Filmen 1 minut och 13 sekunder lång.

Poddar

Ett systematiskt förebyggande arbete

I ett avsnitt får du ta del av konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption. Upphandlingar, byggprojekt och serveringstillstånd för alkohol är exempel på situationer när det finns risk att tjänstepersoner utsätts för påverkan att fatta ett visst beslut.

Poddavnitt: Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige

En god och rättssäker förvaltning

Podden handlar om mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. SKR samtalar om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls.

Poddavsnitt: En god och rättssäker förvaltning

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.