Publicerad: 3 mars 2019

Kommunala företag (bolag)

Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer.

Kommunala företag i olika former

 • Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner.
 • Övriga former är ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella föreningar.

Företag kan vara helägda (motsvarande) eller delägda tillsammans med andra kommuner och regioner eller någon annan. Företagen är:

 • egna juridiska personer,
 • reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.

Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen eller regionen som ägare ska genom olika instrument styra och kontrollera.

Uppförandekod offentligt ägda företag

Ägarens styrning

I helägda företag – direkt eller indirekt -  ska fullmäktige i kommunen eller regionen:

 • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande),
 • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
 • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
 • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Ägarens styrdokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag och stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser.  

I ett delägt företag ska fullmäktige se till att företaget blir bundet av samma villkor som helägda i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda företag tillkommer styrdokument som aktieägaravtal mellan delägarna och avtal med företaget.

Tag del av underlag och mallar för bolagsordning och ägardirektiv

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Tengdelius
  Handläggare
 • Per Henningsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!