Publicerad 3 juli 2024

Underlag och mallar, bolagsordning samt ägardirektiv

Med anledning av ändrade regler i kommunallagen och LOU har SKR tagit fram underlag och mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i kommunala företag.

Underlagen och mallarna på denna sida håller på att uppdateras. De gamla underlagen kan ha felaktiga paragrafhänvisningar.

Bolagsordning och bolagsordningsbestämmelser

SKR och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har tillsammans tagit fram ett exempel på hur en bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag kan utformas.

Exempel: bolagsordning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag (PDF) Pdf, 483 kB.

Exempel: bolagsordning för avfallsbolag med kommentarer (PDF) Pdf, 208 kB.

Underlag: bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag (PDF) Pdf, 286 kB.

Ägardirektiv, handledning och exempel

SKR och Sveriges Allmännytta har gemensamt tagit fram en handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv.

Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta kommuner. Handledningen fokuserar på ägarstyrningens rättsliga grund och ägarens formella verktyg för styrning vilka främst regleras i kommunallagen och aktiebolagslagen. Därutöver beskriver den de informella redskap som kan bidra till en ändamålsenlig ägarstyrning.

Handledning: Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Exempel ägardirektiv för diverse bolag

SKR har tagit fram ett generellt exempel på ägardirektiv med några kommentarer. Exemplet kan användas som underlag till ägardirektiv för olika slag av bolag, efter komplettering och anpassning till lokala förhållanden.

Exempel ägardirektiv för diverse bolag (Word) Word, 78 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.