Publicerad 20 juni 2024

Hållbarhetsrapport i kommunala bolag

EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, samt EU-taxonomin berör ett stort antal kommunala aktiebolag och bolagskoncerner. Regelverken är omfattande och beskrivs som ett stort kliv bland annat eftersom hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningen och även granskas av revisorer. Här kan du bland annat anmäla dig för att delta i ett samarbetsrum.

Ramboll Management har på uppdrag av SKR tagit fram ett kunskapsmaterial som fungerar som en introduktion till ämnet. Rapporten går att ladda ner kostnadsfritt.

Hur kommunsektorn påverkas av CSRD och EU-taxonomin, Ramboll

Dessa är berörda av CSRD och taxonomin

Stora företag och koncerner, som inte är företag av allmänt intresse, ska tillämpa de nya reglerna för redovisningsåret 2025 (det vill säga årsbokslut som görs våren 2026). CSRD gäller för företag och koncerner som på balansdagen uppfyller åtminstone två av följande tre kriterier:

  1. Medelantalet anställda i företaget eller koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
  2. Koncernföretagens/företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 280 miljoner kronor,
  3. Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 550 miljoner kronor.

CSRD, EU-kommissionen

Taxonomiförordningen, EU-kommissionen

Beslut fattat

Riksdagen fattade den 29 maj 2024 beslut om att anta de nya reglerna, som börjar gälla 1 juli 2024 i svensk lag.

Nya regler om hållbarhetsrapportering, Sveriges Riksdag

Fördjupad information

SKR:s arbete med bolagsstyrning och ägarstyrning

SKR:s arbete med hållbarhetsstyrning

SKR:s arbete med att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringen

Nätverk om hållbarhetsrapportering och samarbetsrum

SKR genomförde under 2023/2024 ett kunskapshöjande nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag. Nätverket omfattade månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024.

Materialet och inspelade föreläsningar finns fortfarande sparade i ett digitalt Samarbetsrum. Sammantaget fungerar det som en grundutbildning i CSRD och taxonomin. Om du är intresserad av att ta del av innehållet, kontakta oss nedan. Samarbetsrummet är till för representanter från kommuner, regioner samt kommunala/regionala bolag.

Mitt ärende * (obligatorisk)
Mitt ärende


Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.