Publicerad 7 mars 2024

Principer, styrning kommun- och regionägda företag

Dessa bolagsstyrningsprinciper, som är uppdaterade och kompletterade 2020, syftar till att bidra till kommunens och regionens arbete med ägarfrågor och bolagsstyrning. De riktar sig både till kommuner och regioner som ägare, och till de kommun- och regionägda bolagen.

Principer för ägarstyrning

De tidigare principerna beslutades av SKR:s styrelse 2006. Flera förändringar har skett på området, till exempel KS förstärkta uppsiktsplikt, hållbarhetsfrågor, en uppdatering av Svensk kod för bolagsstyrning samt koden mot korruption (tidigare näringslivskoden).

En stor del av den kommunala och regionkommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Mycket stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större betydelse för framför allt kommunernas samlade ekonomi.

Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens eller landstingets övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag 2020

Ägarstyrning byggs upp utifrån tre fundament

Utifrån erfarenheter från andra kommuner vet vi att en väl fungerande ägarstyrning måste byggas upp utifrån tre fundament:

  • ägaridén
  • företagspolicy
  • planerings- och uppföljningssystemet

Förslag till utvecklingsprogram i kommuner

SKR har utarbetat ett förslag till hur ett program, som syftar till att stödja utvecklingen av ägarstyrningen i en kommun, kan utformas. Ambitionen är att visa hur den enskilda kommunen kan lägga upp ett program. Förslaget gör inga anspråk på att vara heltäckande. Förhoppningen är att det kan ge några idéer om hur ett upplägg kan se ut.

Förslag till program för utveckling, programförklaring (PDF) Pdf, 37 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.