Publicerad: 29 november 2019

Frågor och svar om avtalsrörelsen

Allmänt om avtalsrörelser

Vad är en avtalsrörelse?

När ett eller flera kollektivavtal löper ut och förhandlingar pågår kallas det en avtalsrörelse. Under avtalsrörelsen förhandlar arbetsmarknadens parter, det vill säga representanter för arbetstagare och arbetsgivare, fram nya avtal som reglerar löner och anställningsvillkor.

SKR som arbetsgivarorganisation

Vilken roll har SKR som arbetsgivarorganisation?

SKR arbetar, genom sin styrelse, på uppdrag av medlemmarna; kommunerna och regionerna i Sverige.

SKR:s uppdrag är att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och regioner i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området. En attraktiv arbetsgivare i kommuner och regioner måste ha goda anställningsvillkor, motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens.

SKR:s arbete ska ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för att möta dessa utmaningar och nå målen med verksamheten och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten och förbättra välfärden.

Vilket är SKR:s uppdrag i avtalsrörelsen?

I rollen som nationell arbetsgivarorganisation ska SKR teckna centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Det övergripande målet är att trygga arbetsfreden genom att teckna avtal som både tar hänsyn till regionernas och kommunernas ekonomiska ramar och de samhällsekonomiska ramarna.

SKR ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna.

Samarbetar ni med andra arbetsgivarorganisationer?

Vi har inget organiserat samarbete med till exempel Svenskt Näringsliv eller Arbetsgivarverket, men som de största representanterna för arbetsgivarna i Sverige har vi självklart vissa gemensamma intressen i en avtalsrörelse.

Vi är till exempel överens om att det måste vara den konkurrensutsatta industrin som ska vara lönenormerande samt att vi måste utveckla den lokala lönebildningen.

Lokal lönebildning och individuell lön

Vad betyder lokal lönebildning?

De löneavtal som SKR tecknar med de centrala fackliga organisationerna ger varje kommun och region möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som råder hos respektive arbetsgivare.

Löneavtalen innehåller i minsta möjliga utsträckning individuellt garanterade löneökningar eller angivna lönenivåer. Varje kommun och varje region tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas.

Varför tycker SKR att det är viktigt att lönerna sätts lokalt?

Olika kommuner och regioner har olika förutsättningar. Centrala avtal måste därför ge utrymme för att hantera olikheterna hos olika arbetsgivare.

Det är varje enskild arbetsgivare som bäst avgör vilket ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur det utrymmet ska fördelas mellan verksamheter, yrkesgrupper och medarbetare för att nå en bättre verksamhet.

Det är av stor betydelse för kvalitén i verksamheten att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Lokal lönebildning är en viktig förutsättning för det.

Hos en arbetsgivare som jobbar med individuell lönesättning, ges också den enskilde medarbetaren möjlighet att påverka sin egen lön genom sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Vad innebär individuell lön för medarbetaren?

Vi vet att medarbetare vill ha möjlighet att påverka sin lön. Därför ska lönen hanteras utifrån den enskilda verksamhetens behov och i samtal mellan medarbetaren och chefen.

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Använder kommuner och regioner individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?

Kommuner och regioner har arbetat med individuell lönesättning under många år och på det stora hela så fungerar arbetet väl. Eftersom det lönepolitiska arbetet är ett krävande uppdrag behöver kommuner och regioner fortsätta att utveckla processen.

För att bra arbetsresultat ska märkas i lönekuvertet måste både arbetsgivare och fack ta ansvar för att fortsätta utveckla lönebildningen. Detta förutsätter både modiga chefer och framsynta fackliga företrädare.

Tidsbegränsade anställningar

Hur ser SKR på tidsbegränsade kontra tillsvidareanställningar?

Kommuner och regioner har ett framtida rekryteringsbehov inom vården, skolan och omsorgen och för att kunna möta denna utmaning krävs attraktiva anställningar. En viktig del i detta är att kunna erbjuda tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning borgar för långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna. Detta har även betydelse för den anställde, bland annat i termer av trygghet.

Tidsbegränsade anställningar ska inte överutnyttjas eller användas slentrianmässigt. Det bör användas i så lite utsträckning som möjligt.

Men det är inte möjligt att klara all bemanning utan tidsbegränsat anställda. Dessa behövs vid tillfällig frånvaro eller tillfälligt ökade behov för att klara av verksamheten.

Rapport om tidsbegränsade anställningar

Kommunal och SKR har partsgemensamt tagit fram rapporten Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde. Rapporten redovisar statistik på central nivå.

Tidsbegränsade anställningar på Kommunals avtalsområde - Partsgemensam statistisk uppföljning utifrån HÖK 16 Prolongerad (PDF, nytt fönster)

Varför behövs tidsbegränsade anställningar inom kommuner och regioner?

Många av verksamheterna i välfärden, till exempel vård, omsorg och räddningstjänst behöver bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Anställda i omsorgen, vården och skolan blir sjuka, behöver semester eller tar ut föräldraledighet precis som andra arbetstagare. Då måste vikarier sättas in för att vårda de sjuka, för att eleverna ska få sin undervisning och för att äldre i omsorgen ska få den omvårdnad de behöver.

Ibland kan också tillfälliga förändringar i verksamheten medföra behov av att anställa under en tidsbegränsad period. Till exempel har behovet av extra personal i skolan och på landets socialtjänstkontor ökat markant under höstens stora flyktingmottagning.

Hur är behovet av tidsbegränsade anställningar i kommuner och regioner jämfört med andra arbetsgivare?

Behovet av vikarier kan antas vara större i kommun- och regionssektorn än i övriga sektorer.

Dels måste verksamheterna i vård, skola och omsorg bemannas fullt ut och vikarier måste alltid sättas in när någon är sjuk eller föräldraledig.

Dels är ungefär 80 procent av de anställda i välfärden kvinnor. Eftersom mönstret på arbetsmarknaden är sådant att kvinnor tar merparten av föräldraledigheten, 13 månader jämfört med 3,5 för män, och 63 % av VAB-dagarna, så blir förstås behovet av vikarier större. Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen, skulle minska behovet av vikarier.

Sjukfrånvaron är också sedan många år högre bland kvinnor än bland män på hela arbetsmarknaden. Män och kvinnor är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning fram till första barnet. Två år senare är kvinnans sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som männens. Den skillnaden består sedan i flera år.

Trots detta är andelen med tidsbegränsade anställningar relativt lika i alla sektorer på arbetsmarknaden. Däremot skiljer sig den tidsbegränsade anställningarna mycket åt mellan olika branscher.

Hur går det för dem som börjar på ett vikariat?

Ett vikariat eller en timanställning kan vara ett bra sätt att få pröva på ett yrke och det kan också vara en väg till ett fast jobb. Enligt SCB är en tidsbegränsad anställning den vanligaste vägen till arbete både för den som varit arbetslös och för dem som tidigare inte sökt jobb. Hälften av dem som kom in på vikariat/visstid på hela arbetsmarknaden hade en fast anställning efter tre år.

Samma siffror gäller för kommuner och regioner - av dem som nyanställdes på ett vikariat eller en visstidsanställning 2011 hade hälften fast jobb efter tre år.

Varför minskar inte visstiderna?

Andelen tidsbegränsat anställda med månadslön har ökat något mellan 2009 och 2014, från sju till nio procent.

Ett skäl är att sjukfrånvaron i kommuner och regioner har ökat de senaste åren, precis som på övriga arbetsmarknaden. Då ökar också behovet av vikarier.

Ett skäl är ökad personalomsättning i kommuner och regioner, bland annat till följd av fler pensionsavgångar. Det leder till en ökad andel visstidsanställda eftersom många tillsvidareanställda som slutar söker tjänstledigt, då de kanske har en provanställning hos en annan anställd eller studerar. Ersättare får då ofta inledningsvis en tidsbegränsad anställning. Det är också vanligt att de som lämnar en tillsvidareanställning och går i pension fortsätter arbeta ”på timmar”.

Det senaste årets stora flyktingmottagning ökar arbetsbelastningen i många välfärdsverksamheter och det finns mycket som talar för att de tidsbegränsade anställningarna kommer att öka framöver.

Kritiker menar att många arbetsgivare överutnyttjar tidsbegränsade anställningar, stämmer det?

Våra analyser tyder på att så inte är fallet i kommuner och regioner. Självklart vill arbetsgivarna i största möjliga mån erbjuda tillsvidareanställningar till de medarbetare som önskar sådana. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt för både medarbetare och verksamhet.

I debatten hävdas ibland att varaktiga visstidsanställningar är ett problem, och att kommunala arbetsgivare ”staplar” tidsbegränsade anställningar på varandra. En studie visar att det inte stämmer. Av de knappt 40 000 som nyanställdes med månadslön på en tidsbegränsad anställning 2011 hade drygt hälften fått fast anställning tre år senare. Bara några få procent var kvar i en tidsbegränsad anställning. Det visar att en tillfällig anställning kan vara en väldigt bra väg till ett varaktigt jobb.

Varför finns det personer som har en fortsatt tidsbegränsad anställning efter tre år, trots att avtalen säger att det inte får förekomma?

Det är bara några få procent som är kvar i en tidsbegränsad anställning efter tre år. I denna grupp ingår personer som tackar nej till fast jobb – de kanske vill fortsätta arbeta extra vid sidan av studier eller annat jobb. Det kan också finnas anställda som inte uppfyller kraven för en fast anställning, till exempel obehöriga lärare och läkare som genomför AT eller ST-utbildning.

Det är inte heller säkert att de som är fortsatt tidsbegränsat anställda efter tre år, har varit anställda hos arbetsgivaren under hela perioden och uppfyller kraven för att bli ”konverterad”. Några kan under perioden ha haft andra anställningar eller studerat emellan.

Stämmer det att en tidsbegränsat anställd i kommuner och regioner är 37 år i snitt?

Även om snittsiffran är 37 år, är den missvisande, eftersom merparten av 37-åringarna har en fast anställning. Av de medarbetare som är mellan 27 och 64 år är nästan 9 av 10 tillsvidareanställda.

Det är framförallt yngre och äldre arbetstagare som har tidsbegränsade anställningar. Bland de äldre handlar det ofta om tidigare medarbetare som gått i pension, men som fortsätter att hoppa in på sin gamla arbetsplats när det behövs och när det passar dem. Många yngre som har tidsbegränsad anställning har ofta en annan sysselsättning vid sidan av, till exempel studier på högskola, och vill enbart jobba några få timmar när det passar med deras liv i övrigt.

Bland heltidsstuderande som arbetar vid sidan av studierna vill de flesta, två tredjedelar, ha just en tidsbegränsad anställning.

Vad gör kommuner och regioner för att fler ska få ”trygga anställningar”?

Ju fler som arbetar heltid i en verksamhet, desto mindre blir behovet av vikarier och timavlönade. Heltidsarbetet ökar i de flesta kommuner och regioner och allt tyder på att den positiva heltidsutvecklingen kommer att fortsätta, vilket kan minska de tidsbegränsade anställningarna.

Många kommuner och regioner arbetar också med poolsystem, där medarbetare tillsvidareanställs och lånas ut för längre eller kortare tid.

Sedan pågår också ett arbete för att vända trenden med ökande sjuktal. Ju färre sjukskrivna, desto mindre behov av vikarier. Det är dock ett komplext område där förklaringarna inte bara finns i hur arbetslivet är organiserat. Rubriken omfattar allt från psykiska sjukdomsdiagnoser till privata livskriser som uppstår för de allra flesta någon gång i livet. En viktig sak som arbetsgivarna kan göra är att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Chefer har en nyckelroll, att känna igen tidiga signaler och att våga prata med den som inte mår bra.

Ökad jämställdhet, både ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och en jämnare könsfördelning bland de anställda skulle förmodligen också leda till färre visstidsanställningar.

Informationsansvarig

  • Agneta Jöhnk
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!