Övriga faktorer - behov

Lever personen ensam eller i en parrelation? Hur ser funktionsförmågan ut för individen?

Varför är frågeställningen relevant?

Om en person lever ensam eller i en parrelation kan påverka i vilken utsträckning mer äldreomsorg behövs. I de fall där den äldre har en partner som kan stötta i vardagen kan behovet eventuellt skjutas på framtiden.

Funktionsförmågan bland de äldre är en viktig faktor för att beräkna behovet av mer
omfattande insatser.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Äldres sociala nätverk som kan påverka hur mycket stöd den äldre kan ha tillgång till i det vardagliga livet.
  • Hur funktionsförmågan ser ut i dagsläget i olika åldersgrupper i kommunen, och hur detta kan komma att utvecklas under kommande prognosperioder.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Nästa steg: 2b- Särskilda behov

I nästa steg går du vidare till

2b - Särskilda behov

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.